Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1398
Title: İmamiyye fıkhında sünnetin delil oluşu
Other Titles: The sunnah as proof of ruhing in the Imamiyyah jurispruden
Authors: Acar, H. İbrahim
Alijanov, Rahil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Şia
İmamiyye
Fıkıh
Sünnet
Hadis
Delil
Shiite’s
Imamiyyah
Jurisprudence
Tradition
Hadith
Reasons
Issue Date: 24-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alijanov, R. (2016). İmamiyye fıkhında sünnetin delil oluşu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sünnet kavramı özel kavramdır. Hz. Peygamber (s.a.v) 'in söylediği sözleri, yaptığı fiilleri ve yapılanlara bir tepki vermemesidir (takriridir). İmamiyye'ye göre, Hz. Peygamberin (s.a.v) kavli, fiili ve takriri yanı sıra on iki İmamın (a.s) da kavli, fiili ve takriri de sünnet olarak kabul edilmektedir. Giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşan bu çalışmanın giriş kısmında İmamiyye fıkhının ve fıkıh usulünün teşekkül sürecinden ve bu konuda ulemanın kayda değer hizmetlerinden bahsedilmiştir. "İmamiyye'de delil anlayışı" başlığı ile başlayan birinci bölümde söz konusu mezhebin delil anlayışı incelenmiştir. İkinci bölümde ise söz konusu mezhebin hadis anlayışından ve hadis tarihinden bahsedilmiştir. Son bölümde ise tezimizin ana gövdesini oluşturan sünnet konusu incelenmiş ve İmamiyye mezhebine göre sunulmuştur. Tezimizde baştan sonuna kadar incelediğimiz konuları, Ehl-i Sünnet mezhebi ile kıyas etmeği ihmal etmemeğe gayret ettik.
Prophet tradition Sunnah its a distinctive concept, it consisit of his words, actions and silence (takrir). Apart from the above prophet action's that were mentioned Imamıyyah of Shiite's too have the same attribute's like that's of the prophet (its acceptable). In the introduction it consist of three chap ter's. In the introduction part it consist of Imamıyyah jurisprudence and it's idiom's (style's) and Islamic scholars strivenesses. In the first chapter it speak's about Imamıyyah understanding (consept). In the second chapter it talkis about Imamıyyah sect on it hadith concept and historical of hadith. At the end of my work's which is the principle of thi's work and it speak out the prophet tredition (sunnah) and it present according to the Imamıyyah sect's. At the end of thi's work we tried not to neglect the Ahl-i Sunnah (Islamic scholars) opinions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1398
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446764.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons