Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1397
Title: Belediyelerin finansmanında İller Bankası A.Ş.'nin rolü ve banka hizmetlerine yönelik belediyelerin memnuniyet analizi: Bursa Bölge Müdürlüğü örneği
Other Titles: The role of The Provincial Bank in financing of municipalities and satisfaction analysis of municpalities for bank services: A case of Bursa
Authors: Yüce, Mehmet
Bolaç, Uğur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Belediyeler
İller bankası
Banka kredisi
Finansman
Municipalities
Iller bank
Bank loan
Finance
Issue Date: 21-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bolaç, U. (2018). Belediyelerin finansmanında İller Bankası A.Ş.'nin rolü ve banka hizmetlerine yönelik belediyelerin memnuniyet analizi: Bursa Bölge Müdürlüğü örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşme, hızlı kentleşme, nüfus artışı, hizmet çeşitliliğinin artması, hizmet sunumunda kalitenin ve vatandaş memnuniyetinin önemli hale gelmesi gibi birçok etmenden dolayı belediyelerin ekonomik büyüklükleri artmıştır. Daha fazla harcama yapılması anlamına gelen bu durum belediyeler açısından finansman sorununu beraberinde getirmiştir. İller Bankası, belediyelerin altyapı ve üst yapı hizmetlerinin finansmanında ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde sağladığı danışmanlık, teknik yardım, denetim ve destek hizmetleriyle önemli bir rol üstlenmektedir. İller Bankası daha çok bankacılık hizmetleri ile bilinse de yapılan işlerde teknik bilgi ve donanımıyla ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada belediyelerin finansmanında İller Bankası'nın rolü değerlendirilmekte ve Bankanın gerçekleştirmiş olduğu hizmetlere yönelik belediyelerin memnuniyet düzeyleri analiz edilmektedir. Bu kapsamda çalışma üç bölüm olarak planlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümü iki ana başlıktan oluşmaktadır. Bu bölümde ilk olarak Türkiye'de belediye sisteminin tarihsel gelişimi ve idari yapısı ortaya konulmaktadır. Sonrasında İller Bankasının kuruluşundan günümüze kadar olan gelişimi ve dönüşümü tartışılmakta ve Bankanın mevcut yapısına yer verilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde belediyelerin finansman yapısı, sorunları ve çözüm arayışları ortaya konulmaktadır. Bu bölümde istatistiki verilerden hareketle yaşanılan sorunlara yer verilmekte ve literatürde tartışılan çözümler değerlendirilmektedir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise ilk olarak belediyelerin finansmanında İller Bankasının rolü, banka ile belediye arasındaki hizmet ve kredi ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Son olarak bu bölümde İller Bankası'nın gerçekleştirdiği hizmetlere yönelik memnuniyet düzeyleri, İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 76 belediye üst düzey yöneticilerine yapılmış anketlerden elde edilen verilerle analiz edilmektedir.
Municipalities now have a bigger economic size due to several factors like globalization, rapid urbanization, wider-range of services, attachment of more importance to presenting high-quality services and citizen satisfaction. This means spending more, causing municipalities to have a financing problem. In this regard, Iller Bank plays a significant role in financing the infrastructure and superstructure services of the municipalities and in providing them with technical aid, consultancy, auditing, and support services. Despite being known rather for its banking services, Iller Bank stands out with its technical know-how and equipment. This study focuses on the role of Iller Bank in financing municipalities and analyzes the satisfaction levels of municipalities regarding the services provided by the Bank. In this line, the study consists of three sections. The first section starts with the history of municipal system in Turkey and its administrative structure in time and goes on with a discussion on how the Bank has developed and changed since its establishment and on its current sturucture. The second section deals with the municipalities' financial structure, problems, and their solution-seeking process. The problems experienced are adressed based on the statistical data, and the solutions discussed in the literature are also evaluated. The third section focuses on the role of Iller Bank in financing the municipalities and analyzes the Bank's relation with the municipalities in terms of services and loans. This section finally presents an analysis on how much the municipalities are satisfied with the services provided by the Bank by analyzing the data gained from the surveys carried out with the top managers of 76 municipalities affiliated to Bursa Regional Directorate.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1397
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
508310.pdf6.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons