Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1395
Title: Duygusal zekânın stresle başa çıkma tarzları üzerindeki etkisini incelemeye yönelik bir araştırma
Other Titles: A study to examine the effect of emotional intelligence on coping styles with stress
Authors: Çınar Altıntaş, Fisun
Kuzu, Aslı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Stres
Stres yönetimi
Stresle başa çıkma
Duygusal zekâ
Duygusal zeka
Stress
Stress management
Coping with stress
Emotional intelligence
Issue Date: 4-Jul-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuzu, A. (2018). Duygusal zekânın stresle başa çıkma tarzları üzerindeki etkisini incelemeye yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, birey ve psikoloji konularının önem kazanması ile daha çok gündeme gelen, gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında etkili olan duygusal zekâ ve stres yönetimi kavramları ele alınmaktadır. Araştırma kapsamında duygusal zekâ ile stres yönetimi arasında anlamlı bir ilişki ve etkinin olup olmadığı incelenmektedir. Bu temel iki sorunun değerlendirilebilmesi için Bursa ilinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 157 beyaz yaka personel ve yöneticiye ulaşılmıştır. Araştırma sürecinde Duygusal zekâ anketi, Stresle Başa Çıkma Tarzları anketi ve katılımcılara çeşitli demografik soruların da yöneltildiği web tabanlı anket yöntemi kullanılarak araştırmaya yönelik veriler elde edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için Korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde, duygusal zekâ ile stres yönetimi arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu görülmüştür. Devam eden süreçte değişkenler arasındaki etkinin varlığını ve düzeyini belirlemek için Regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre duygusal zekânın stres yönetimi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Tüm bu sonuçlara dayanarak beyaz yaka çalışanlar ve yöneticilerin duygusal zekâ düzeyi arttıkça stres yönetimini etkin ve verimli şekilde yürütmesi beklenmektedir. Başka bir ifade ile duygusal zekâsı yüksek olan kişilerin, düşük olan kişilere kıyasla stres yönetiminde daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, concepts of emotional intelligence and stress management which are more effective in social life and business life are discussed with emphasis on individual and psychological issues. Within the scope of the research, a meaningful relationship between emotional intelligence and stress management and whether it is effective or not is examined. In order to evaluate these two basic problems, 157 white collar personnel and managers operating in various sectors in Bursa were reached. In the research process, emotional intelligence questionnaire, Stress Response Styles questionnaire, and web based questionnaire method in which various demographic questionnaires were directed to participants were obtained. Data from the participants were analyzed using the SPSS program. Correlation analysis was performed to determine the relationship between the variables in the aim of the research. When the results of the analysis were evaluated, it was found that there was a meaningful relationship between emotional intelligence and stress management. In the ongoing process, regression analysis was conducted to determine the presence and level of effectiveness of the variables. According to the results of the analysis, emotional intelligence was found to be effective on stress management. Based on all these results, it is expected that white collar workers and managers will manage stress effectively and efficiently as their emotional intelligence skills increase. In other words, people with high emotional intelligence skills are more successful in managing stress than low-achievers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1395
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
510475.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons