Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1392
Title: Turizm coğrafyası açısından İnegöl'de (Bursa) turizm
Other Titles: Tourism in İnegöl with regard to tourism geography
Authors: Zaman, Serhat
Erdoğan, Hatice
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya Ana Bilim Dalı.
Keywords: İnegöl
Alternative tourism
Alternatif turizm
Attractiveness
Çekicilikler
Tourism potential
Turizm potansiyeli
Tourism geography
Turizm coğrafya
Issue Date: 5-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdoğan, H. (2019). Turizm coğrafyası açısından İnegöl'de (Bursa) turizm. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı İnegöl’ün fiziki ve beşeri çevre özellikleri üzerinde durarak turizm coğrafyası açısından değerlendirmek, turizm sorunlarını ortaya koymak ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmamızın sınırlarını oluşturan İnegöl ilçesi birçok alternatif turizm türü için potansiyel oluşturmaktadır. Uzun yıllar sanayi ve tarım faaliyetlerinin gölgesinde kalan turizm, 2014 yılı itibariyle gelişmeye başlamış, kalkınma ajanslarından alınan çeşitli desteklerle var olan potansiyel tanıtılmaya başlamıştır. Günümüzde yerli ve yabancı turist anlamında termal turizmi ve alışveriş turizminin önemli oranda turist çektiği görülmektedir. Diğer turizm çekicilikleri arasında 19.yüzyıla ait mimari yapılar, Osmanlı erken dönem mimarisine ait camiler, külliyeler, müzeler, çeşitli kişilere ait anma etkinlikleri ve uluslararası düzenlenen kültür festivali, çalışma sahasında yer alan iki kültür rotasının varlığı ( Evliya Çelebi Yolu ve Avrasya Yolu) şelaleler, kanyonlar, yaylalar yer almaktadır. Bu doğrultuda literatür detaylı bir şekilde taranmış ve farklı zaman aralıklarında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İnegöl’de hüküm süren iklim şartları biyoklimatik konfor koşullarına göre değerlendirilmiş, turist çekicilik indeksine göre turizm potansiyeli sayısal olarak ifade edilmiş, doğal turizm faaliyetleri için en uygun alan belirlenmiş, rekreatif ve turizm faaliyetleri için taşıma kapasitesi belirlenmiş ve çalışma haritaları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntem ve teknikleri kullanarak hazırlanmıştır. Çalışma neticesinde turizm aktivitelerinin henüz yeni sayılabilecek bir tarihte başlamasından dolayı ulaşım, konaklama, park yeri sorunu, restorasyon çalışmalarının mimari yapıya uygun şekilde gerçekleştirilmemesi, bilgilendirme eksikliği gibi bazı yetersizliklerin turizmi kısıtladığı, ancak yetersizliklerin giderilmesiyle yüksek bir potansiyele sahip olduğu görülmüştür. Nitekim çalışma sahası Romanya Ulusal Turizm Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından hazırlanan turist çekicilik indeksine göre %78’lik bir çekiciliğe sahiptir. Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci kısmında resmi kurumlara ait veriler ilgi, nedensellik ve dağılış ilkeleri çerçevesinde coğrafi bir bakış açısıyla ele alınmış, ikinci kısımda turizm altyapısı turistik organizasyonlar, Türkiye turizminde İnegöl’ün yeri ve doğal ve beşeri turistik kaynaklar başlıkları altında değerlendirilmiş, üçüncü kısımda ise turizmin sosyo-kültürel, ekonomik ve çevre etkilerine değinilmiştir. Anahtar Sözcükler: İnegöl, alternatif turizm, çekicilikler, turizm potansiyeli, turizm coğrafya
The aim of this study is to examine İnegöl in terms of tourism geography, to present its problems related to tourism and to develop solutions for those issues by focusing on İnegöl’s physical and human environment characteristics. İnegöl district, which constitutes the borders of our study, creates potential for various alternative tourism opportunities. Tourism, which has been overshadowed of industrial and agricultural activities for many years, has started to develop since 2014, and İnegöl’s tourism potential has been introduced by development agencies for a long time. It has been seen that the district has attracted a considerable number of domestic and foreign tourists through spa and shopping tourism. The district includes waterfalls, canyons, tablelands and architectural structures belong to 19th century, mosques, social complexes, museums belong to early period of Ottoman architecture, it hosts commemorative ceremonies and international culture festival. Among other features which enable to attract tourist, İnegöl embodies two cultural routes that take place in construction site (Evliya Çelebi Way and Eurasian Road). In this direction, a detailed literature review has been fulfilled and field studies were carried out at different time intervals. İnegöl’s prevailing climate conditions are evaluated in accordance with the bioclimatic comfort conditions, its tourism potential is stated numerically with regard to tourist attractiveness index, the most appropriate area for natural tourism activities is determined, carrying capacity is specified for recreative and tourism activities and maps of the working area are arranged by using Geographical Information Systems (GIS) methods and techniques. The results of this study show that some problems such as shortage in transportation, accommodation, and parking space, inappropriate restoration techniques, and lack of informative signs restrict tourism, however it has been seen that, in case of making up the deficiencies İnegöl has a high tourism potential. Working area has 78% attractiveness according to the tourist attractiveness index, which is prepared by Romanian National Institute of Research Development in Tourism. In the first chapter of our study data that belong to government agencies are discussed within the principles of connection, causality, and distribution, the second chapter deals with the tourism infrastructure, tourism organizations, position of İnegöl in Turkey tourism, and İnegöl’s natural and human resources and the final chapter touches upon socio-cultural, economic and environmental effects of tourism in İnegöl. Key words: İnegöl, alternative tourism, attractiveness, tourism potential, tourism, geography
URI: http://hdl.handle.net/11452/1392
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10286220.pdf11.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons