Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1391
Title: Acil servise başvuran 18 yaş altı kafa travmalı hastaların özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
Other Titles: Retrospective evaluation of the characteristics of under 18 year head trauma patients applying to emergency service
Authors: Aslan, Şahin
Hacıoğlu, Nur Sezin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil Servis
Kafa travması
Çocuk
Emergency department
Head trauma
Child
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hacıoğlu, N. S. (2018). Acil servise başvuran 18 yaş altı kafa travmalı hastaların özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çocuklarda kafa travması acil servis başvurularının önemli bir kısmını oluşturur. Özellikle gelişim çağında olan çocuklardaki kafa travmasının büyüme ve gelişim basamaklarını etkilemesi nedeni ile erişkinlerden farklı şekilde değerlendirilmesi gereklidir. Bu çalışmamızda hastanemiz acil servisine kafa travması nedeni ile başvuran 18 yaşından küçük çocukların başvuru nedenlerini, travma oluşum mekanizmalarını, kafa travmasının ciddiyetini ve sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık. Çalışmamıza 1 Nisan 2016 ile 31 Mart 2017 tarihleri arasında kafa travması tanısı ile başvuran 18 yaş altı çocuk hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, başvuru şikayetleri, travmanın oluşum özellikleri, beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüleme sonuçları, yapılan konsültasyonlar ve klinik sonlanım özellikleri (yatış, taburculuk, operasyon, ölüm gibi.) dosyalardan geriye dönük olarak kayıt edildi. Acil servisimize ex duhul (hastane öncesi ölüm) şekilde başvuran ve 18 yaşından büyük olan hastalar çalışmamıza dahil edilmedi. Çalışmamıza ortalama yaşı 5,52±5,09 olan 1461 (%62,9) erkek ve 860 (%37,1) kız olmak üzere toplam 2321 kafa travmalı çocuk hasta dahil edildi. En küçük hasta yenidoğan döneminde (0 yaş) olup, en büyük hasta ise 17 yaşında saptandı. Kızların yaş ortalaması 4,75±4,92 saptanır iken erkek çocukların yaş ortalaması ise 5,98±5,14 saptandı. Erkek çocuklarının yaş ortalamasının kız çocuklarından daha büyük olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptandı (p=0,001). Ayrıca kafa travmalı erkek çocukların kız çocuklarından daha fazla olduğu ve bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptandı (p<0,001). Sonuç olarak çocuklarda kafa travması nedenleri olarak düşme ve trafik kazaları bizim çalışmamızda da büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Küçük çocuklar daha çok düşme sonrası acil servis getirilmekte, yaşları arttıkça bisiklet ve trafik kazaları düşmenin yerini almaktadır. İlkbahar ve yaz aylarında dışarıda daha aktif olan çocuklarda kafa travması sıklığı da aynı şekilde artmaktadır. Hastanemiz acil servisine başvuran hastaların düşük oranda ciddi klinik tabloya sahip olduğu ve büyük çoğunluğunun acil serviste ilk değerlendirmenin ardından taburcu edildiği gözlenmiştir. Çalışmamızda acil servise getirilen kafa travmalı çocuklara beyin BT görüntülemesinin yüksek oranda olduğu görülmüş olup tüm hastalara yeni kafa travması klavuzları eşliğinde uygun risk değerlendirmesi ile BT sayısının azaltılmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Bu konuda ülkemizde yapılacak daha çok hasta içeren, prospektif, uzun dönem takipli çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Head trauma in children constitutes a significant part of the emergency service applications. Especially in children in the age of development, it is necessary to evaluate the effects of head trauma on the growth and development stages of children differently from adults. In this study, we aimed to retrospectively evaluate the causes of admission, the severity of head trauma, and the causes of trauma in children younger than 18 years who have been referred to our emergency department for head trauma. The study included patients under 18 years of age who diagnosed with a head trauma between April 1, 2016 and March 31, 2017. Patients who were admitted to our emergency department in the form of ex-duhul (pre-hospital death) and older than 18 years were not included. The demographic characteristics of the patients were recorded retrospectively from the files, including complaints of application, traumatic features, brain computerized tomography (CT) imaging results, consultations and clinical outcome results (such as hospitalization, discharge, operation, death). A total of 2321 children, 1461 (%62,9) male and 860 (%37,1) female, with a mean age of 5,52 ± 5,09 were included. It was found that the number of boys was higher than that of girls and this difference was statistically significant (p <0,001). The youngest patient was in the newborn period (0 years) and the oldest patient was 17 years old. The mean age of the girls was 4,75 ± 4,92 while the mean age of the boys was 5,98 ± 5,14. The mean age of boys was higher than that of girls and this difference was statistically significant (p = 0,001). As a result, falls and traffic accidents are the main causes of head trauma in children. Young children are more likely to have emergency services after a fall, and as their age increases, cycling and traffic accidents fall into place. In children who are more active outside in the spring and summer, the frequency of head trauma is also increasing. It has been observed that the patients admitted to our emergency department had a low clinical severity and most of them were discharged after the initial evaluation of emergency services. In our study, it was observed that brain CT imaging was high in children with head injuries brought to the emergency service and we think that it is necessary to reduce the CT number by appropriate risk assessment in the presence of new head trauma guidelines for all patients. In this regard, prospective, long-term follow-up studies involving more patients are needed in our country.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1391
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
507853.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons