Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13909
Title: Anonim bir Târîh-i Âl-i Osmân nüshasının sözvarlığında kalıp yapılar ve arkaik kelimeler
Other Titles: Expression patterns and archaic words in the lexicology of an anonymous copy of Tarih-i Al-i Osman
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Uluocak, Mustafa
Baştürk, Şükrü
Keywords: Târîh-i Âl-i Osmân
Eski Anadolu Türkçesi
Söz varlığı
Kalıp ifadeler
Arkaik kelimeler
Old Anatolian Turkish
Lexicology
Expression patterns
Archaic words
Issue Date: 12-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uluocak, M. ve Baştürk Ş. (2010). “Anonim bir Târîh-i Âl-i Osmân nüshasının sözvarlığında kalıp yapılar ve arkaik kelimeler”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(19), 325-364.
Abstract: Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrine ait tarihî vesikaların önemli bir kısmını “Tevârîh-i Âl-i Osmân”lar oluşturmaktadır. Kuruluştan yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmaya başlayan ve bir kısmı anonim özellik taşıyan bu eserler, Osmanlı tarih yazıcılığının da başlangıcı sayılmaktadır. Tarihî yönüyle kuruluş devrinin aydınlatılmasına ışık tutan bu türün ilk örnekleri, edebi yönüyle de o devir Türkçesinin dil özelliklerini yansıtmaktadır. Tevârîh-i Âl-i Osmân metinleri, kendine has söz varlıkları ile de aynı zamanda birer dil yadigârı durumundadırlar. Bu çalışmada, Bursa İnebey Kütüphanesi Ulucami 2495 numarada kayıtlı anonim bir Tevârîh-i Âl-i Osmân nüshasının söz varlığı içinde arkaik kelimeler, deyim ve kalıp ifadelerin tespitine çalışılmış ve bu anlamda Türkçenin söz varlığına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
The texts of “Tevârîh-i Âl-i Osmân” compose an important part of the documents pertaining to the rise period of the Ottoman State. These works, which began to be penned about a century after the establishment and some of which have anonymous characteristics, are regarded as the beginning of the Ottoman history writing as well. First examples of this type, which shed light on the rise period with their historical aspect, also reflect the language characteristics of that period Turkish with their literary aspect. The texts of Tevârîh-i Âl-i Osmân, with their idiosyncratic lexicologies, are each a language heirloom at the same time. In this study, it was aimed to find out words, idioms, and archaic expression patterns mentioned in the lexicology of an anonymous copy of Tevârîh-i Âl-i Osmân recorded in Bursa Inebey Library Ulucami numbered 2495, and in this respect, to make some contribution to the lexicology of Turkish.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214385
http://hdl.handle.net/11452/13909
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_19_8.pdf433.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons