Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13905
Title: Federal bölgelere göre Rusya’nın nüfus ve etnocoğrafya özellikleri
Other Titles: According to federal regions Russia’s population and etnogeography characteristics
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.
Atasoy, Emin
Keywords: Rusya nüfusu
Demografya
Federal bölge
Demografik kriz
Etnik yapı
Population of Russia
Demography
Federal region
Demographic crisis
Ethnic structure
Issue Date: 12-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atasoy, E. (2010). “Federal bölgelere göre Rusya’nın nüfus ve etnocoğrafya özellikleri”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(19), 183-219.
Abstract: Bu çalışmada Rusya’da yer alan yedi federal bölgenin etnik ve demografik özellikleri irdelenmiş ve beşeri özellikler bakımından bölgeler arasında coğrafi karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmada önce Rusya’nın federal yapısı ve federal bölgelerin idari ve coğrafi özellikleri incelenmiş, daha sonra ise bu bölgelerin etnik ve demografik özellikleri tartışılmıştır. Böylece Rusya’nın beşeri coğrafyasına hem ulusal hem de bölgesel ölçekten bakılarak, Rusya demografyasına ve etnocoğrafyasına ışık tutulması hedeflenmiştir. Bölgesel coğrafya merkezli bu çalışmada Rusya’daki Federal Bölgelerin coğrafi konumları, sınırları, yüzölçümleri, nüfus sayıları, nüfus yoğunlukları, doğal nüfus artışları, doğum ve ölüm oranları, kentleşme oranları, göç özellikleri, etnik yapıları gibi coğrafi özellikleri karşılaştırılarak irdelenmiştir. Rus bilim uzmanlarının yazmış olduğu coğrafi kaynaklardan sıkça faydalandığı çalışmada Federal Bölgeleri oluşturan idari birimlerin coğrafi, demografik ve etnik özellikleri irdelenerek bir yandan “bölgesel etnocoğrafya portreleri” resmedilmeye çalışılmış, diğer yandan da Rusya’nın öncelikli jeopolitik sorunlarından biri olan “azınlıklar sorununa” ve “etnokültürel farklılıklara” ışık tutulmaya çalışılmıştır. Rusya Federasyonu içinde hem federal bölgeler hem de idari birimler arasında derin sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik farklılıkların sürmekte olduğu bu çalışma ile ortaya konulmuştur. Ayrıca Rusya’nın bazı derin idari, politik, demografik ve etnik sorunlarla karşı karşıya kaldığı tespiti de bu çalışmanın sonuçlarından biridir.
In this study, ethnic and demographic properties of seven federal regions of Russia were analyzed and these regions were compared geographically in terms of human nature. At the beginning of the study, the federal structure of Russia and administrative properties of these regions were surveyed. Then, geographic, ethnic and demographic characteristic of regions were investigated. Hence, it was aimed to shed light to demographic and etnocogeographic of Russia by looking at human geography. In this regional survey, geographic position, borders, acreage, population density, increase in population, vital record, urbanization rate, determination of migration, etnicity propertiers of Russian federal regions were research thoroughly. As well as being portrayed the regional etno geographic properties of adminsttrative unit of federal regions by freguently using geographic literature of Russian scientist, it was aimed to shed light to “minority problems” and “ethnocultural differences” which are the principal geopolitical problems of Russia. It was found that there are still differences both in federal regions and administrative units of Russian Federation. Moreover, it was also found that Russia exposed onself with profound administrative, politic, demographic and ethnic problems.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214383
http://hdl.handle.net/11452/13905
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_19_1.pdf662.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons