Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13892
Title: Effects of traditional culture on modern Turkish poetry
Other Titles: Geleneksel kültürün modern Türk şiirine etkileri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Eğri, Sadettin
Keywords: Tradition
Classical poetry
Modernism
Divan literature
Elite culture
Folk culture
Gelenek
Klâsik şiir
Modernizm
Divan edebiyatı
Yüksek kültür
Halk kültürü
Issue Date: 12-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eğri, S. (2010). “Effects of traditional culture on modern Turkish poetry”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(19), 269-282.
Abstract: It is not possible for societies not fed from the tradition to have a future. If it is a cultural matter, this is more distinctive. Although the literature addressing any kind of pleasure of the society for centuries is different in terms of the style and target group, it is fed from the same source. The matter of “classic-modern” having been discussed almost since the Tanzimat (administrative reforms) has become keener in literature along with social life. Literary richness and sense of art having come to a peak with Classical Turkish Literature have been used by every artist who requires them. The fact that the tradition has survived in different forms and dimensions in Modern Turkish Poetry and especially folk culture is witnessed. The sense of being against whatever is related to the past has also preferred to benefit from this richness in the course of time. Despite the fact that which means and channels have fed to poets of Modern Turkish Poetry has been analyzed with many studies, these studies must still continue.
Gelenekten beslenmeyen toplumların geleceğinin olması mümkün değildir. Sözkonusu olan kültürel bir mesele ise, bu daha da belirgindir. Asırlar boyu milletin her türlü zevkine hitap eden edebiyat; üslup ve hedef aldığı kitle bakımından farklı da olsa, aynı damardan beslenir. Yaklaşık olarak Tanzimat’tan beri tartışılan “eskiyeni” konusu sosyal yaşamla birlikte edebiyatta daha keskindir. Klâsik Türk edebiyatı ile doruk noktaya ulaşan sanat anlayışı ve edebî zenginlikler, ona ihtiyaç duyan her sanatçı tarafından kullanılmıştır. Modern Türk şiirinde ve özellikle halk kültüründe geleneğin farklı biçim ve boyutlarda devam ettiğine tanık olunmaktadır. Eski ile ilgili ne varsa hepsine çeşitli nedenlerle karşı çıkan bir anlayış; zamanla bu zenginlikten faydalanma yolunu da tercih etmiştir. Modern Türk şiiri şairlerinin hangi yollar ve kanallar ile gelenekten beslendikleri pek çok çalışma ile incelenmiş olmakla birlikte, bu araştırmalar devam etmelidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214378
http://hdl.handle.net/11452/13892
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_19_5.pdf294.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons