Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1388
Title: Uygulayıcıların bakış açısıyla devlet üniversitelerinde performans esaslı bütçeleme deneyiminin incelenmesi
Other Titles: The experience of performance based budgeting from the perspective of practitioners in state universities
Authors: Demirbaş, Tolga
Kazan, Mert
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Ana Bilim Dalı Bütçe ve Mali Planlama Bilim Dalı.
Keywords: Devlet üniversiteleri
State universities
Performans esaslı bütçeleme sistemi
Performans programı
Stratejik plan
Performance-based budgeting system
Performance program
Strategic plan
Issue Date: 20-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kazan, M. (2019). Uygulayıcıların bakış açısıyla devlet üniversitelerinde performans esaslı bütçeleme deneyiminin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Değişen ekonomik koşullarla beraber dünya üzerinde pek çok ülkede Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi uygulanmaya başlamıştır. Türkiye’de 2006 yılından beri uygulanmakta olan Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi; stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu aracılığıyla kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma on yılın üzerinde bir süredir yürürlükte olan sistemin devlet üniversitelerindeki uygulama durumunu ele almaktadır. 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yer alan devlet üniversitelerinde Maliye Bakanlığına bağlı bütçe daireleri kapatılarak yerine üniversitelerin kendi bünyesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur. Bu çalışmada Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarında performans esaslı bütçeleme sürecinde yer alan personelin sisteme bakış açıları incelenmiş, sorunlar tespit edilmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir.
With the changing economic conditions, Performance-based Budgeting System has been implemented in many countries around the world. This system is being implemented in Turkey since 2006. Performance-based Budgeting System aims to use of resources effective, efficient and economic through strategic plan, performance program, and annual report. This study examines the implementation of the system, which has been in force for over a decade, in state universities. In the state universities within the scope of the Public Financial Management and Control Law, which came into force on 01.01.2006, Budget Departments affiliated to the Ministry of Finance were closed and Strategy Development Departments were established within the state universities. In this study, the perspectives of the personnel involved in Performance-based Budgeting Process in Strategy Development Departments to this system were examined, problems were identified and solution suggestions were made.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1388
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10285509.pdf3.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons