Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13878
Title: Bulgaristan’ın coğrafi – jeopolitik konumu ve yansımaları
Other Titles: Geographical-geopolitical location of Bulgaria and its reflections
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.
Atasoy, Emin
Keywords: Bulgaristan
Coğrafi konum
Jeopolitik konum
Bulgaria
Geographical location
Geopolitic location
Issue Date: 6-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Atasoy, E. (2010). “Bulgaristan’ın coğrafi – jeopolitik konumu ve yansımaları”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(18), 1-35.
Abstract: Bulgaristan her şeyden önce kalabalık Türk ve Müslüman nüfus kitlelerine sahip olan bir Balkan ve Karadeniz ülkesi olarak Türkiye’nin asırlar boyu en eski komşularından biridir. Fakat ne yazık ki Türkiye jeopolitiği açısından önem taşıyan bu ülke ile ilgili coğrafi çalışmaların sayısı çok yetersizdir. Bu çalışmada bir yandan komşumuz Bulgaristan’ın sınır özellikleri ve kısa tarihsel gelişimi irdelenmiş, diğer yandan da bu Balkan ülkesinin coğrafi ve jeopolitik konumunun avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır. Yapılan çalışmanın öncelikli amacı bir yandan tarihi ve kültürel bağlarımız olan bu komşu ülkenin iç sorunlarını irdelemek, diğer yandan da coğrafi ve jeopolitik konum özelliklerini tartışarak, gereken sonuçları elde etmektir.
Bulgaria is one of the oldest neighbors of Turkey through ages as a Balkan and Black Sea country which has crowded Turkish and Muslim population. But, unfortunately, geographical studies about this country that has importance in the sense of Turkey’s geopolitics are very insufficient. In this study, both features and short historical development of border of Bulgaria and advantages and disadvantages of geographical and geopolitical location of this Balkan country were discussed. Aim of this study both to investigate internal problems of this neighbor country to which we have historical and cultural relationships and to discuss its national geographical risks.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214407
http://hdl.handle.net/11452/13878
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_18_1.pdf482.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons