Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1372
Title: İslam hukuku açısından tarım sigortası
Other Titles: Agricultural insurance in terms of Islamic law
Authors: Kaya, Ali
Güler, Abdurrahim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı
Keywords: İslam hukuku
Sigorta
Tarım sigortası
Tarsim
Tehlike
Güvence
Islamic law
Insurance
Agricultural insurance
Risk
Assurance
Issue Date: 18-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, A. (2016). İslam hukuku açısından tarım sigortası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Prim karşılığında; insana bir zarar dokunduğunda zararın maddi yönünü karşılayan bir sistem olan sigorta, zamanla yayılıp çeşitlenmiştir. Yayıldığı alanlardan bir tanesi de afet ve felaketlere karşı savunmasız olan tarımcılık alanıdır. Ancak bir muamelenin faydalı ve meşru görülebilmesi için İslam hukuk ilkelerine uygun olması gerekmektedir. İslam hukukçularının çoğunluğu, sigortanın meşru olabilmesi için yardımlaşma amacıyla ve İslam hukuk ilkelerine uygun olarak yapılması gerektiği görüşündedir. Bazı âlimler ise sigortanın İslam hukuk ilkelerine uygun olduğu görüşünü savunmuşlardır. Bu sebeple âlimlerin çoğunluğu, Türkiye'de ki Tarım Sigortaları Havuzu Tarsim'in devlet destekli ve yardımlaşma amaçlı olmasından dolayı caiz görmüşlerdir. Tarım sigortasını da İslam hukuk ilkelerine uygun olması şartlı ile meşru olabileceğini belirtmişlerdir. Bu çalışma, giriş, dört bölüm ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. Sigorta, Tarım sigortası ve bunların İslam hukuku açısından araştırılması ele alınmaktadır.
Insurance, the compensating system for material damage, spread over time and has diversified. It also includes agriculture, which is vulnerable to disasters and catastrophes. However, the treatment must be in accordance with the principles of Islamic law in order to be useful and seen as legitimate. The majority of the jurists considers insurance legitimate, provided that it is for the purpose of assistance, and should be made in accordance with the principles of Islamic law. Some Islamic scholars argued that insurance is in accordance with the principles of Islamic law. Therefore, the majority of scholars see Tarsim (agricultural insurance pool in Turkey) permissible for it is state-sponsored, and its purpose is charity. And it is stated that agricultural insurance is also legitimate on the condition that it is in accordance with the principles of Islamic law. This study consists of an introduction, four chapters and a conclusion. And it aim to investigate insurance, agricultural insurance and their compliance with Islamic law.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1372
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446761.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons