Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1365
Title: Yetişkinlerde dindarlık ve psikolojik sağlamlık ilişkisi üzerine bir araştırma
Other Titles: An ampirical research on the relationship between religiosity and psychological resilience in the adult people
Authors: Albayrak, Ahmet
Türker, Nesrin Yıldız
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Dindarlık
Psikolojik sağlamlık
Yetişkin
Religiosity
Psychological resilience
Adult
Issue Date: 20-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Türker, N. Y. (2018). Yetişkinlerde dindarlık ve psikolojik sağlamlık ilişkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı yetişkinlerde dindarlık düzeyleri ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma da ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan, 19 yaş ve üzeri 461 yetişkin oluşturmaktadır. Araştırmada dindardık düzeyini Uysal tarafından uyarlanan İslami Dindarlık Ölçeği, psikolojik sağlamlık düzeylerini Basım ve Çetin tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.00 programı kullanılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi için Pearson Korelasyon Katsayısı, değişkenlerin psikolojik sağlamlık üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını incelemek amacıyla Bağımsız Gruplar T-Testi, değişkenlerin psikolojik sağlamlık ve dindarlık üzerindeki etkisini incelemek için Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yetişkinlerde dindarlık ve psikolojik sağlamlık arasında anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunmamıştır. Dindarlık Ölçeği İnanç ve Tecrübe alt boyutları ile Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği Aile Uyumu alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Psikolojik sağlamlık puanları cinsiyet, din eğitimi alma durumu açısında farklılık göstermezken; yaş, medeni durum, meslek grubu, din eğitimi aldığı yere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Dindarlık puanları cinsiyet, yaş, medeni durumu açısından anlamlı bir farklılık göstermezken; meslek grubu, din eğitimi alma durumu, din eğitimi aldığı yer açısından anlamlı bir farklılık göstermektedir.
The aim of this research is to examine the relationship between religiosity level and psychological resilience in the target adults. Relational screening model was used in the research. The sample of the research consisted of 461 adults. These recruited adults were 19 year-old-age and over, living in different cities in Turkey. In this research, whilst the level of Religiosity was measured using Islamic Religiosity Scale, adapted by Uysal, the level of Psychological Resilience was measured using Psychological Resilience Scale for Adults, adapted to Turkish by Basim and Cetin. The SPSS statistics 22.0 program was used for the analysis of the research measurement data. Whist the Pearson Correlation Coefficient was used for determination of the relationship between variables, the Independent Samples T-Test was used for the purpose of examining whether the variables have a meaningful difference over psychological resilience or not. The One-Way Analysis of Variance was used in order to examine the effects of variables on Psychological Resilience and Religiosity. As a result of the research, it was not found to be a significant causality in relation to Religiosity and Psychological Resilience in adults. It has been identified a significant correlation between religiosity scale and Faith and Experience, a sub-dimension in the religiosity scale and between Psychological Resilience Scale and Family and Harmony, a sub-dimension in the Psychological Resilience Scale. Although Psychological Resilience scores do not vary in terms of gender and religious education background, there is a significant difference in terms of age, marital status, profession, and the place where the religious education is received. Although Religiosity scores do not vary in terms of gender, age, marital status; there is also a significant difference in terms of profession group, religious education background, and the place where the religious education is received.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1365
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
525915.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons