Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1338
Title: Patellofemoral eklem diziliminin sağlıklı ve patolojik dizlerde manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile incelenmesi
Other Titles: Investigation of patellofemoral joint alignment with magnetic resonance imaging technique in healthy and pathological knee
Authors: Özdemir, Senem Turan
Işıklar, Sefa
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Anatomi Anabilim Dalı.
Keywords: Patella
Troklea
Patellofemoral eklem
Menisküs
Ön çapraz bağ
Kondromalazi patella
Trochlea
Patellofemoral joint
Meniscus
Anterior cruciate ligament
Chondromalacia patella
Issue Date: 7-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işıklar, S. (2017). Patellofemoral eklem diziliminin sağlıklı ve patolojik dizlerde manyetik rezonans görüntüleme tekniği ile incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dizin ön kısmı için koruyucu nitelikte olan patellofemoral eklem, tibiofemoral eklemle uyum içinde çalışır. Diz eklemini yapan tibiofemoral ve patellofemoral eklemler, anatomik olarak belirli bir dizilime (uyuma) sahiptir. Patellofemoral eklemin normal fonksiyonu, büyük oranda patella ve troklear oluğun uyumuna bağlıdır. Diz eklemini oluşturan bu eklemlerden birinde görülen dizilim bozukluğu, diğerini de etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı patellofemoral eklem dizilimi ve patellofemoral morfolojiyi manyetik rezonans görüntüleme tekniği kullanarak hem sağlıklı kontrol grubu hastalarında hem de menisküs hasarı, ön çapraz bağ total yırtığı ve kondromalazi patella tanısı almış dizlerde belirlemektir. Çalışmamıza dahil edilen 204 hastaya ait diz MR görüntüleri üzerinden patellar ve troklear morfoloji ve patellofemoral dizilimi tanımlayan ölçümler yapılmıştır. PACS sistemi üzerinden 30 lineer ve 13 açısal ölçüm yapılmış ve ölçümler üzerinden 13 indeksten yararlanılarak oranlar hesaplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS (Ver.22)'de yapılmıştır. Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar patellar morfoloji, femur trokleası ve patellofemoral uyum ölçümleri olmak üzere üç ana başlıkta toplanmıştır. Buna göre patellar morfoloji açısından menisküs hasarı, ön çapraz bağ total yırtığı ve kondromalazi patella hasta grupları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Femur trokleasının çalışılan tüm hastalık gruplarında sığlaştığını gösteren bulgulara ulaşılmıştır. Femur trokleası displazik olmasa da, artmış sulkus açısı ve azalmış sulkus derinliği de çalışmadan elde dilen sonuçlar arasındadır. Patellofemoral ilişkiyi gösteren ölçümlerden lateral patellar yer değiştirme ve uyum açısında hasta grupları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiş; bunun dışındaki ölçümlerde ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Elde edilen sonuçlar literatür ile karşılaştırmalı olarak sunulmuş ve yorumlanmıştır.
The patellofemoral joint, which is a protective feature for the anterior part of the knee joint, works in harmony with the tibiofemoral joint. The tibiofemoral and patellofemoral joints that make up the knee joint have an anatomically specific composition (alignment). The normal function of the patellofemoral joint depends largely on the alignment of the patella and trochlear joint. The malalignment seen in one of these joints forming the knee joint can also affect the other. The purpose of this study was to determine patellofemoral joint alignment and patellofemoral morphology in both knees of healthy control group and knees having meniscal damage, total rupture of anterior cruciate ligament and chondromalacia patellar using magnetic resonance imaging technique. Measurements describing patellar and trochlear morphology and patellofemoral alignment were made on the knee MR images of the 204 patients included in our study. 30 linear and 13 angular measurements were made on the PACS system and ratios were calculated by using 13 index over the measurements. Statistical analyzes of the obtained data were made in SPSS (Ver.22). The results obtained from our study were collected in three main topics as patellar morphology, femur trochlea and patellofemoral alignment measurements. There was no significant difference in patellar morphology between meniscus injury, anterior cruciate ligament rupture and chondromalacia patella patient groups. Findings indicate that the femur troklea are shallowed in all affected disease groups. Although the femur trochlea is not dysplastic, increased sulcus angle and decreased sulcus depth are among the results obtained with our study. There was a significant difference between the control group and the patient groups in the lateral patellar displacement and compliance angle of the patellofemoral relationship measurements. Whereas there was no statistically significant difference in measurements outside of measurements of patellofemoral relationship. The results obtained with this study are presented and interpreted in comparison with the literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1338
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
468737.pdf
  Until 2020-06-12
7.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons