Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1335
Title: Resveratrol ve dialil disülfitin sıçan testisinde kadmiyum ile oluşturulmuş akut hasara etkisi
Other Titles: Effects of resveratrol and diallyl disulfide on cadmium induced acute rat testis damage
Authors: Kahveci, Zeynep
Uygul, Kıymet Zülal
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kadmiyum
Resveratrol
Dialil disülfit
Sıçan testis hasarı
Apoptoz
Cadmium
Diallyl disulfide
Rat testis damage
Apoptosis
Issue Date: 1-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uygul, K. Z. (2017). Resveratrol ve dialil disülfitin sıçan testisinde kadmiyum ile oluşturulmuş akut hasara etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, önemli bir çevre kirletici ve dokular üzerine zararlı etkileri olan kadmiyumun erkek fertilitesi üzerine oluşturduğu hasara karşı resveratrolün ve dialil disülfitin koruyucu etkileri araştırıldı. Yapılan deneyde kadmiyum toksisitesi oluşturmak amacıyla kadmiyumun suda çözülen formu CdCl2 kullanıldı. CdCl2 serum fizyolojik içerisinde çözülerek intraperitoneal enjeksiyon ile, resveratrol (RES) serum fizyolojik içerisinde çözülerek oral gavaj ile ve dialil disülfit (DDS) mısır yağı içerisinde çözülerek intraperitoneal enjeksiyon ile uygulandı. Çalışmada 35 adet Wistar albino rat kullanıldı ve 5 grup (A: kontrol, B1: CdCl2, B2 RES + CdCl2, B3: DDS + CdCl2, B4: RES + DDS + CdCl2) oluşturuldu. Histolojik değişiklikleri değerlendirmek için testis dokuları, Hematoksilen ve Eozin, Periyodik asit-Schiff (PAS) boyandı ve modifiye Johnson skorlaması yapıldı. Gruplarda gözlenen apoptoz, TUNEL yöntemi ve aktif kaspaz-3 immunohistokimyası ile değerlendirildi. Elde ettiğimiz bulgulara göre, B1 grubunda, kadmiyumun seminifer tübüllerde hasara yol açtığı, spermatogenezi durdurduğu ve germ hürcelerinde apoptozu indüklediği gözlendi. B1 grubu ile A grubu karşılaştırıldı, modifiye Johnson skorlama sonuçlarında B1 grubunda anlamlı derecede azalma ve apoptotik indeks sonuçlarında ise anlamlı derecede artış görüldü. Ek olarak, B1 grubuyla B2, B3 ve B4 grupları karşılaştırdı. Modifiye Johnson skorlama sonuçlarında B2 grubunda anlamlı bir farklılık görülmezken, B3 ve B4 gruplarında anlamlı artış görüldü. Ayrıca apoptotik indeks sonuçlarında B2 grubunda anlamlı bir farklılık görülmezken, B3 ve B4 gruplarında anlamlı azalma görüldü. Sonuç olarak, sıçan testisinde kadmiyum ile oluşturulan akut hasarın baskılanmasında resveratrol ve dialil disülfitin rolüne yönelik bilgiler ortaya konuldu. Resveratrol bu akut hasarın baskılanmasında etkili olmazken dialil disülfit ve resveratrol ile birlikte kullanımı hasarı önlemede etkili bulundu. Literatür analizimize göre bu çalışma kadmiyumun indüklediği testis hasarına karşı dialil disülfitin koruyucu etkilerinin gösterildiği ilk çalışmadır.
In this study, the protective effects of resveratrol and diallyl disulfide against damage to cadmium on male fertility, which is a major environmental pollutant and harmful effects on tissues were investigated. In the experiment, water-soluble form of cadmium CdCl2 was used for the purpose of cadmium toxicity. CdCl2 was dissolved in saline and administered by intraperitoneal injection, resveratrol (RES) dissolved in saline and administered by oral gavage, diallyl disulfide (DDS) dissolved in corn oil and administered by intraperitoneal injection. In the study, 35 Wistar albino rats were used and 5 groups (A: control, B1: CdCl2, B2: RES + CdCl2, B3: DDS + CdCl2, B4: RES + DDS + CdCl2) were cereated. Testicular tissues Hematoxylin and Eosin, Periodic acid-Schiff (PAS) were stained and modified Johnson scoring were performed to evaluate histologic changes. Apoptosis observed in the groups was evaluated by TUNEL method and active caspase-3 immunohistochemistry. According to our findings, in group B1, cadmium caused damage to seminiferous tubules, stopped spermatogenesis, and induced apoptosis in germ cells. Group B1 and group A were compared, modified Johnson scoring results showed a significant reduction in the B1 group whereas apoptotic index results showed a significant increase. In addition, B1 groups compared to B2, B3 and B4 groups. While there was no significant difference in the B2 group in the modified Johnson scoring results, there were a significant increase in B3 and B4 groups. Furthermore, no significant difference was observed in the B2 group in the apoptotic index results, but a significant decrease in the B3 and B4 groups was observed. As a result, information on the role of resveratrol and diallyl disulfide of the suppression of cadmium-induced acute damage in the rat testis was presented. While resveratrol is not effective in suppressing this acute damage, Diallyl disulfide and it with resveratrol were found to be effective in preventing of damage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1335
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
468734.pdf4.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons