Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1332
Title: Diyet kısıtlaması ile birlikte beta glukan uygulanan erişkin erkek sıçanlarda leptin, nesfatin konsantrasyonları ve tiroid hormon değerlerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the thyroid hormone levels and leptin, nesfatin concentrations in long term dietary restriction apply with beta glucan that adult male rats
Authors: Sonat, Füsun Ak
Akça, Gözde Yılmaz
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Diyet kısıtlaması
β-glukan
Leptin
Nesfatin-1
Tiroid hormonları
Dietary restriction
Thyroid hormones
Issue Date: 23-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akça, G. Y. (2017). Diyet kısıtlaması ile birlikte beta glukan uygulanan erişkin erkek sıçanlarda leptin, nesfatin konsantrasyonları ve tiroid hormon değerlerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, erişkin erkek sıçanlarda uzun süreli diyet kısıtlaması ile birlikte uygulanan β-glukanın, kanda tiroid metabolizması ve iştah ile ilgili hormon düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada her grupta 10 adet Sprague Dawley ırkı erkek sıçan olacak şekilde; I.Grup Ad libitum olarak beslenen kontrol grubu (Kontrol), II.Grup diyet kısıtlaması uygulanan grup (DK), III.Grup Ad libitum olarak beslenip β-Glukan verilen grup (βG), IV. Grup diyet kısıtlaması uygulanarak β-Glukan verilen grup (DK+βG), olmak üzere 4 grup oluşturuldu. Diyet kısıtlaması uygulaması 6 ay boyunca devam ederken,β-Glukan ise oral yolla, besleme tüpü aracılığıyla, günde 20 mg/kg dozda, 14 gün uygulandı. Canlı ağırlıklarındaki değişimler, yapılan tartımlar ile belirlendi. Çalışma sonunda ise hayvanlardan alınan kan örneklerinden TSH (Tirotropin), T3 (Triiyodotironin), T4(Tiroksin), leptin ve nesfatin-1 hormon değerleri ölçüldü. T3/T4 oranı hesaplandı. Araştırma sonunda sıçanların canlı ağırlıklarının, kontrol grubuna kıyasla diğer 3 grupta da düşüş gösterdiği belirlendi. TSH'da DK, βG ve DK+βG grubunda, T4'de ise yalnız DK+βG grubunda artış bulunurken T3'de ise sonuç değişmedi. T3/T4 oranı incelendiğinde K grubuna göre DK ve DK+βG gruplarında anlamlı düşüş saptandı. Leptin ve nesfatin-1 hormonları açısından değerlendirildiğinde kontrol grubuna göre diğer 3 gruptada anlam bulunmadı. Elde edilen bulgulara dayanarak T4 hormonu açısından gruplar tek başına uygulandığında etkisizken DK ve βG beraber uygulandığında artışın anlamlı olması her iki yöntemin birbirinin etkisini güçlendirir tarzda sinerjik etki gösterdiği sonucuna varılmaktadır. Kontrol grubuna kıyasla TSH'daki artış, canlı ağırlıktaki azalış ve DK+βG grubundaki Tiroksindeki artış göz önünde bulundurulursa DK+βG'nin metabolizma üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.
The aim of this study is investigation of the effect of long term dietary restriction apply with beta glucan on thyroid metabolism and appetite hormone levels in adult male rats. The study was planned in four groups as 10 Sprague Dawley male rats in each group. Group I; was fed ad libitum as control group (Control), Group II; was applied dietary restriction (DR), Group III; was fed ad libitum and was given β-glucan (βG), Group IV; was given β-glucan by dietary restriction (DR+ βG). Dietary restriction continued for 6 months and β-glucan was administered orally via the feeding tube at a dose of 20 mg / kg for 14 days. Changes in body weights were determined by weighing. At the end of the study, TSH (thyrotropin), T3 (triiodothyronine), T4 (thyroxine), leptin and nesfatin-1 hormone levels were measured from blood samples taken from animals. The T3/T4 ratio is calculated. At the end of the study, was determined that the body weights of the rats decreased in the other 3 groups compared to the control group. There was an significant increase in DR, βG and DR+βG groups in TSH and only DR + βG group in T4, whereas the result was not changed in T3. When the T3/T4 ratio was analyzed, a significant decrease was found in the DR and DR+βG groups according to C group. When evaluated in terms of leptin and nesfatin-1 hormones, there was no significance in the other 3 groups according to the control group. Based on the findings, it is concluded that when the groups are administered alone ineffective and increased significance when DR and βG are applied together for T4 hormone and both methods have a synergistic effect that strengthens the effect of each other. Considering the increase in TSH, the decrease in body weight in all groups and the increase in Thyroxine in the DR + βG group compared to the control group, DR+βG is thought to be effective on metabolism.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1332
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
468731.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons