Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13297
Title: Uluslararası Erasmus programında görsel kültür öğretimine ilişkin durum çalışması (UCC örneği)
Other Titles: A case study on visual culture teaching in International Erasmus program (The case of UCC University College)
Authors: Güler, Ebru
Keywords: Görsel kültür
Kültürlerarası etkileşim
Durum çalışması
Erasmus
Visual culture
Intercultural interaction
Case study
Issue Date: 2-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, E. (2020). “Uluslararası Erasmus programında görsel kültür öğretimine ilişkin durum çalışması (UCC örneği)”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 33(2), 522-557.
Abstract: Yaşadığımız 21. yüzyıl bilişim çağında iletişim araçları hayatımızın büyük bir bölümünü kapsamaktadır. İletişim araçlarının oluşturduğu imajlar dünyasında bireylerde eleştirel sorgulama, analiz ve çözümlemeye dayalı farkındalıklar oluşturabilmek için görsel kültür eğitiminin sanat eğitimi programlarında yer alması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmada UCC (University College Capital) University College erasmus+programında görsel kültür öğretiminin nasıl yapıldığını incelemek ve görsel kültür dersinin içerik, öğretim ve değerlendirilmesinde neler yapıldığını betimlemek amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması türlerinden tek durum çalışmasıdır. Araştırmanın katılımcısını ölçüt örnekleme ile seçilen, Erasmus öğrenim programı kapsamında Danimarka’da UCC University College’da üç ay süre ile görsel kültür dersini alan öğretmen adayı olan bir Erasmus öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada verileri, katılımcının ders ile ilgili dokümanları, görsel materyalleri, yansıtıcı notları ve yarıyapılandırılmış görüşme verilerinden oluşmaktadır. Araştırma verileri içerik analizi ile derinlemesine incelenmiş ve üç ana tema altında “Görsel kültür öğretimi ve içeriği”, “Görsel kültür etkinlikleri” ve “Değerlendirme” olarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcı görsel kültür dersiyle haftalık olarak inceledikleri mekanlarda Danimarka kültürünü deneyimlemiştir. Bu deneyimi sonucunda kültürlerarası etkileşim olanağı bulmuş ve çokkültürlü yaşama ilişkin bakış açısı kazanmıştır. Katılımcının etrafında gördüğü her bir nesne, olay, olgu ve benzeri öğelerden anlam yarattığı; görsel kültür dersinde uygulanan yansıtmaların (reflectivity) ve dersin işlenişinin katılımcıya, öğrenme ve öğretme deneyimi sonucunda öğretmenliğe ilişkin deneyimler edindirmiştir.
Given the need for the integration of visual culture education into art education programs and the crucial role played by communication tools in the 21st century, visual culture education needs to raise awareness based on critical inquiry and analysis. This study examines how visual culture education is conducted in the UCC (University College Capital) Erasmus+ program, and describes the activities undertaken in terms of content, instruction and evaluation in the visual culture course. The participant of this qualitative, single case study was an Erasmus student who was a prospective teacher, and who took the visual culture course for three months at UCC in Denmark as part of the Erasmus education program and was selected using a criterion sampling method. The data sources were the participant’s course-related documents, visual materials, reflexive notes and semi-structured interviews. Data were analyzed in-depth via content analysis, and classified under three main themes: “Visual culture education and content”, “Visual culture activities” and “Assessment”. At the end of the study, the participant had the opportunity to experience Danish culture in the places that were included in the visual culture course, and thus engage in intercultural interaction and gain a perspective on multicultural life. The participant assigned meanings to each object, event, fact and other items that they observed in their surroundings. The reflectivity used in the visual culture course, and how the course was conducted, provided the participant opportunities to experience the profession of teaching.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/686913
http://hdl.handle.net/11452/13297
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2020 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_10.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons