Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13296
Title: Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi ile ilgili yönetici ve öğretmen görüşleri
Other Titles: Administrator and teacher opinions on the education of international students
Authors: Kandemir, Ayhan
Aydın, Bahri
Keywords: Öğretmen
Yabancı uyruklu öğrenci
Yönetici
Teacher
Foreign student
Manager
Issue Date: 2-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kandemir, A. ve Aydın B. (2020). “Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi ile ilgili yönetici ve öğretmen görüşleri”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 33(2), 497-521.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimiyle ilgili okullarda yapılan çalışmalara, yaşanan sorunlara, yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencileri etkileme durumlarına ve yaşanan sorunların çözümüne ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma nitel araştırma modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Bolu il merkezinde devlet okullarında 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3’ü ilkokul, 3’ü ortaokul ve 4’ü lisede çalışan 10 yönetici; 5’i ilkokul, 12’si ortaokul ve 8’i lisede çalışan toplam 25 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanıp, betimsel analiz ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda okullarda yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili yönetici ve öğretmen görüşleri; akademik eğitim ve dil eğitimi konularında benzerlik göstermiş, öğretmenler ayrıca rehberlik çalışmaları ve idari çalışmalar konularında da görüş belirtmişlerdir. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitiminde yaşanan sorunlar konusunda yönetici ve öğretmen görüşleri; dil ve iletişim problemleri, ailevi sorunlar konularında benzerlik göstermiş, bunlara ek olarak yöneticiler yasal sorunlar, öğretmenler ise akademik sorunlar ve oryantasyon problemleri konularına dikkat çekmişlerdir. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencileri etkileme durumlarına ilişkin hem yönetici hem de öğretmen görüşleri olumlu, olumsuz ve etkilemiyor başlıklarında toplanmıştır. Yöneticiler genellikle olumlu olarak, Türk öğrencilerin başarılı yabancı uyruklu öğrencileri örnek almasını, öğretmenler ise yabancı uyruklu öğrencilerin kültürlerarası etkileşim sağlamalarını göstermişlerdir. Olumsuz olarak ise hem yönetici hem de öğretmenler genellikle yabancı uyruklu öğrencilerin disiplinsiz davranışlarının Türk öğrencilerce örnek alındığını belirtmişlerdir. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitiminde yaşanan sorunlarının çözüm önerilerinde yönetici ve öğretmen görüşleri; rehberlik, akademik eğitim ve dil eğitimi konularında benzerlik göstermiş, yöneticiler buna ek olarak, yabancı uyruklu öğrencilerin ekonomik yönden geliştirilmesi konusunda görüş belirtmişlerdir.
This qualitative study aims to present administrators' and teachers' views on the work done in schools related to education of international students, the problems experienced, the situations of international students affecting Turkish students, and the solution to the issues encountered. The study group consisted of 10 administrators and 25 teachers working in public schools in Bolu province in the 2018-2019 school year. The research data were collected with a semi-structured interview form and analyzed with descriptive analysis and content analysis. Findings showed that the teachers ' views of administrators and teachers related to the study of internationalstudents in schools were similar in regards to academic education and language education, and the teachers also expressed views on guidance and Administrative Studies. Moreover, administrators drew attention to legal problems, academic problems and orientation problems. Both the administrator and teacher views on the situation of international students affecting Turkish students were categorised under the headings of positive, negative and not affected. Administrators frequently mentioned that Turkish students took the example of successful international students and teachers providing intercultural interaction for these students. As a result, both administrators and teachers often stated that the non-disciplined behavior of international students was exemplary for Turkish students. Administrator and teacher views concerning suggested solutions for issues encountered in the education of international students; guidance, academic education and language education have shown similar views on the development of international students in terms of economics.
Description: Bu makale 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında Afyon’da düzenlenen III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi’nde (UBEK 2019) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1252253
http://hdl.handle.net/11452/13296
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2020 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_9.pdf387.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons