Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1328
Title: Çocukluk çağı astım hastalarında, astım kontrolünün değerlendirilmesinde astım kontrol testinin yeri atak bulgularını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the asthma control test in the childhood asthma diseases, astim controller evaluating the factors affecting place and attack findings
Authors: Sapan, Nihat
Karakaya, Sabahattin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Astım kontrol testi
Çocuklar için astım kontrol testi
D vitamini
Asthma control test
Asthma control test for children
Vitamin D
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakaya, S. (2017). Çocukluk çağı astım hastalarında, astım kontrolünün değerlendirilmesinde astım kontrol testinin yeri atak bulgularını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Astım solunum yollarının kronik inflamatuvar bir hastalığıdır ve çocukluk çağında en sık karşılaşılan kronik hastalıklarından biridir. Astımlı hastalar da önemli bir sorun hastalığın kontrolünün sağlanmasıdır. Bu çalışma 4-18 yaş grubundaki astım tanısıyla takipli olan çocukların yaş gruplarına uygun olarak Çocukluk Çağı Astım Kontrol Testi (Ç-AKT) ve Astım Kontrol Testi (AKT) ile hastalığın kontrolünü etkileyen sosyodemografik verileri belirlemeyi, D vitamini düzeyleri ile astım kontrolü arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlayan klinik bir çalışmadır. Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı Çocuk Alerji Polikliniği tarafından takip edilen 4-18 yaş arasında astım tanılı 500 olgu alındı. Olgular; 4-11 yaş grubunda Ç-AKT ve 12-18 yaş grubunda AKT ile değerlendirildiler ve bütün olgular Hasta Değerlendirme Anketini cevapladılar. Astımlı 4-11 yaş grubundaki olgular Ç-AKT sonucuna göre 20- 27 puan arasında kontrol altında, 19 puan ve altında ise kontrol altında değil olarak sınıflandırıldı. Olguların %51,7'sinin (n=151) kontrol altında ve %48,3'ünün (n=141) kontrol altında olmadığı görüldü. Astımlı 12-18 yaş arasındaki olgular AKT sonucuna göre; 20-25 puan arasında iyi kontrol, 19 puan ve altında ise iyi kontrolde olmayan olarak sınıflandırıldı. Olguların %58,7'sinin (n=122) iyi kontrolde ve %41,3'ünün (n=86) iyi kontrolde olmadığı bulundu. D vitamini düzeyleri incelendiğinde 500 olgunun %46'sında (n=231) D vitamini eksikliği görüldü. Olgulardan 4-11 yaş grubundakileri %33,9'unda (n:99), 12-18 yaş grubundakileri %63,5'inde (n:132) D vitamini eksikliği olduğu görüldü. Her iki yaş grubu arasında değerlendirme yapıldığında 12-18 yaş grubunda bu oranın anlamlı olarak daha fazla olduğu görüldü. Hastaların D vitamini düzeyleri astım kontrolüne göre değerlendirildiğinde her iki yaş grubunda da astım kontrolü ile D vitamini düzeyi arasında anlamlı fark olmadığı bulundu. D vitamini düzeyleri aynı yaş grubundaki sağlıklı kontrol grubu ile değerlendirildiğinde iki grup arasında anlamlı farkın olmadığı görüldü. vitamini düzeyleri aynı yaş grubundaki sağlıklı kontrol grubu ile değerlendirildiğinde iki grup arasında anlamlı farkın olmadığı görüldü. Sonuç olarak astım kişisel ve çevresel bir çok risk faktörü olan ataklar halinde seyreden bir hastalıktır . Atakları önlemek için astımın kontrol altında olması önemlidir. AKT'nin astımlı çocukların takibinde kullanılabileceği önerilebilir.
Asthma is a chronic inflammatory disease of the respiratory tract and it is the most common chronic disease in childhood. In this study, children aged 4-18 years who are diagnosed with asthma are evaluated with Childhood Asthma Control Test (C-ACT) and Asthma Control Test (ACT) according to their age groups and determine the sociodemographic data affecting the cases.The aim of us in this study, the evoluation of correlation of vitamin D levels and asthma control test in two age groups. 500 children with asthma diagnosed between the ages of 4-18 who were followed up by the Child Allergy Policlinic of Uludağ University Medical Faculty Child Allergy Department were included. They were evaluated with CACT in the 4-11 age group and ACT in the 12-18 year-old group and all cases responded to the Patient Evaluation Questionnaire. Patients in the 4-11 yearold group with asthma were classified as having good control between 27-20 points according to the results of Childhood Asthma Control Test (C-ACT) and less than 19 points were classified as uncontrolled. 51,7% of the cases (n= 151) were under control and 48,3% (n= 141) were uncontrolled. According to the results of ACT of asthmatic patients aged 12-18 years; Good control between 25-20 points and less than 19 points were classified as uncontrolled. 58,7% of the cases (n= 122) were in good control and 41,3% (n= 86) were uncontrolled. When vitamin D levels were examined in 46% of 500 cases (n= 231), vitamin D deficiency was observed. in the 4-11 age group 33,9% (n= 99) of the patients and in the 12-18 age group 63,5 % (n= 132) of the patients were found to have vitamin D deficiency. When patients' vitamin D levels were evaluated according to asthma control, there was no significant difference between asthma control and vitamin D levels in two age groups. Vitamin D levels were evaluated with healthy control group in the same age group, it was seen that there was no significant difference between the two groups. As a result, asthma is an epidemic of many personal and environmental risk factors. It is important that asthma be under control to prevent attacks. Asthma patients have asthma control tests that are a means of helping physicians to improve their follow-up
URI: http://hdl.handle.net/11452/1328
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463977.pdf3.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons