Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13274
Title: Ortaokul 6. sınıf öğrenci̇leri̇ni̇n bi̇r sosyobi̇li̇msel konu olan organ bağışı hakkındaki̇ görüşleri̇
Other Titles: Views of 6th grade students about organ donation as a socioscientific issue
Authors: Sakmen, Gizem
Genç, Murat
Arslan, Harika Özge
Keywords: Sosyobilimsel konular
Organ bağışı
Görüş
Ortaokul öğrencileri
Socioscientific issues
Organ donation
Views
Middle school students
Issue Date: 2-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sakmen, G. (2020). “Ortaokul 6. sınıf öğrenci̇leri̇ni̇n bi̇r sosyobi̇li̇msel konu olan organ bağışı hakkındaki̇ görüşleri̇”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi,33(2), 346-371.
Abstract: Bu çalışmanın amacı ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin organ bağışı hakkındaki bilgi düzeyleri ve görüşlerinin tespit edilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya 2018-2019 öğretim yılında Düzce ilinde bulunan bir ortaokuldaki 6. sınıfta öğrenim gören toplam 25 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından ilgili alan yazın taranarak oluşturulmuş açık uçlu sorulardan oluşmuş bir soru formu kullanılmıştır. Verilerin analizi bu sorulara verilen cevapların içerik analiz tekniğiyle sistematik bir biçimde incelenmesiyle yapılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden çoğunluğunun (%60) organ bağışı yapma konusuna olumlu baktığı belirlenmiştir. Öğrenciler organ bağışına yönelik bu olumlu tutumlarını “hayat kurtarma”, “iyilik yapmak isterim” ve “insanların ihtiyacı olduğu için gereklidir.” cümleleriyle ifade ederken; “korkarım” ve “organlarım benim bedenimde kalmalı” gibi ifadelerle organ bağışında bulunmak istemeyen öğrenciler de bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler arasında “alıcı kişiye göre verip vermeme durumum değişir” gibi cümleler kullanarak kararlarının duruma bağlı olarak değişebileceğini belirtenler de bulunmaktadır. Eğitim araştırmacıları, organ bağışına dair ortaokul öğrencilerinin bilgi ve görüşlerinin daha büyük örneklemlerden veri toplanarak ortaya koyulabilmesi için ölçek geliştirebilirler.
This qualitative study aims to determine the knowledge and opinions of 6th-grade students about organ donation. In the 2018-2019 academic year, a total of 25 sixth grade students from a secondary school in Düzce participated in the study. The participants were administered open-ended questions which were created by scanning the relevant literature. Data analysis was performed by systematically examining the answers given to these questions with the content analysis technique. Findings revealed that the majority of the students (60%) had positive views regarding organ donation. While students expressed their positive attitudes towards organ donation with the words “lifesaving”, “I want to do good" and “It is necessary because people need it”; some of them did not want to donate organs, stating expressions such as “I am afraid” and “my organs should remain in my body". Some of the students were undecided because their decisions may vary depending on the situation, using sentences such as “whether I donate or not depends on the recipient”. Educational researchers could develop an instrument to collect data from larger samples to investigate the knowledge and views of middle school students about organ donation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/808740
http://hdl.handle.net/11452/13274
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2020 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_3.pdf658.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons