Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13273
Başlık: J.S. Bach’in eği̇ti̇m amaçlı eserleri̇nden bwv 784 la mi̇nör envansi̇yonunun geometri̇k modellemesi̇
Diğer Başlıklar: Geometric modeling of J.S.Bach’s musical exercise, invention in a minor, bwv 784
Yazarlar: Bursa Uludağ Üniversitesi.
0000-0002-9472-3001
0000-0001-5574-9922
0000-0001-8619-8334
Demirbatır, Rasim Erol
Yağcı, Filiz
Ezentaş, Rıdvan
Anahtar kelimeler: J.S.Bach
Müzik
Matematik
Matematiksel kodlama
Geometrik modelleme
Music
Mathematics
Mathematical coding
Geometric modeling
Yayın Tarihi: 2-May-2020
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Demirbatır, R.E. (2020). “J.S. Bach’in eği̇ti̇m amaçlı eserleri̇nden bwv 784 la mi̇nör envansi̇yonunun geometri̇k modellemesi̇”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 33(2), 326-345.
Özet: Müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür. Johann Sebastian Bach (1685-1750), Barok dönemde yaşamış müzik tarihinin en önemli bestecilerinden biridir. Bach’ın bestelediği iki ve üç sesli envansiyonlar, çoğunlukla eğitime yöneliktir. Buluş anlamına gelen “envansiyon” olgusu, bestecinin her eserinin yapısal özelliklerinde gizlidir. Bu çalışmanın amacı, Bach’ın eğitim amaçlı yapıtlarından BWV 784 la minör iki sesli envansiyonunun matematiksel kodlama yoluyla geometrik modellemesinin oluşturulmasıdır. Seçilen eserin ses yükseklik ve süre değerleri matematiksel olarak kodlanmış, daha sonra çoklu regresyon analizi yapılarak uygun model bulunmuştur. Bu analizin sonucunda elde edilen regresyon denklemi ile eserin geometrik modellemesi oluşturulmuştur. Bu denklemin, cebirsel, trigonometrik, ters trigonometrik ve üstel fonksiyonların kombinasyonundan meydana geldiği görülmüştür.
Music is an aesthetic whole composed of sounds combined with a certain purpose and method and processed according to a certain understanding of beauty. Johann Sebastian Bach, who lived in the Baroque period, was one of the most famous organists. Bach's Twoand Three-Voice Inventions are mostly educational in purpose. The phenomenon of "invention” is hidden in the structural features of each composer's work. This study aims to create a geometric modeling of J.S. Bach’s musical exercise, the two part invention in A minör, by mathematical coding. The sound pitches and time values of the selected composition were mathematically coded, and a regression analysis was performed to find the appropriate model. Data analysis revealed the geometry modeling of the regression equation. This equation consists of a combination of algebraic, trigonometric, inverse trigonometric and exponential functions.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/820779
http://hdl.handle.net/11452/13273
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:2020 Cilt 33 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
33_2_2.pdf704.25 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons