Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1327
Title: İris arkasına intraoküler lens implantasyonu sonuçlarımız
Other Titles: Our results of retropupillary iris claw lens fixation
Authors: Baykara, Mehmet
Erseven, Cansu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: İkincil iris kıskaçlı lens
Görme keskinliği
Endotel sayısı
Secondary iris claw lens
Best corrected visual acuity
Endothelial cell count
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erseven, C. (2017). İris arkasına intraoküler lens implantasyonu sonuçlarımız. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Birincil veya ikincil olarak iris arkasına iris kıskaçlı lens (İKL) implantasyonu uygulanan hastaların klinik ve cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Göz Kliniğinde Kasım 2008-Aralık 2015 arasında iris arkasına İKL implantasyonu uygulanan 99 hastanın 101 gözü dahil edildi. Dosyalar geriye dönük olarak incelendi, eksik veri kaydı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Olguların yaşı, cinsiyeti, ameliyat endikasyonları, travma öyküsü, uygulanan cerrahi işlem, ameliyat öncesi (AÖ) ve sonrası (AS) sferik eşdeğer (SE), en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), göz içi basınç (GİB), biyomikroskopik bulguları kaydedildi. 38 hastanın 40 gözünde, 44,6 ay sonra santral kornea kalınlığı (SKK) ve endotel sayısı (ES) ölçümleri değerlendirildi. Sonuçlar: Olguların ortalama yaşı 66,9±19,7; 39'u (%39,4) kadın, 60'ı (%60,6) erkekti. AÖ'ne göre AS 1.ayda SE'de anlamlı düzelme (p=0,007) ve AS 1.hafta ve 1.ayda EİDGK'de anlamlı artış saptandı (p=0,001). 1.ayda tüm gözlerde ve 44,6 ay sonra 40 gözde İKL fikse ve santralizeydi, 9 hastada lokalize iris atrofisi, 2 hastada pigment dispersiyonu mevcuttu. Bu hastaların İKL implantasyonu uygulanan gözünün ES değerleri aynı hastanın fakik (n=21) olan diğer gözleri ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük (p=0,003), psödofakik (n=15) olan diğer gözleri ile karşılaştırıldığında daha düşük olmakla birlikte bu farkın anlamlı olmadığı (p=0,520) görüldü. Tartışma: İKL implantasyonu, tecrübeye bağımlı olarak, cerrahi sürenin kısa, komplikasyonların az olması nedeniyle sık tercih edilen güvenli ve etkili bir yöntemdir. Klasik iris önüne implantasyon ile kıyaslandığında iris arkasına implantasyon daha zor olmakla birlikte, lensin daha anatomik yerleşimi nedeniyle ikincil GİL seçiminde ilk tercihimizdir.
Purpose: To evaluate clinical and surgical outcomes of primary and secondary iris-claw lens (ICL) implantation. Materials and Methods: Onehundred and one eyes of 99 patients who underwent ICL implantation in Uludag University Ophthalmology Department between November 2008-December 2015, were included in this retrospective study. Data recorded for each subject consisted of age, gender, surgical indications, trauma history, surgical procedure, preoperative and postoperative spherical equivalent (SE), best corrected visual acuity (BCVA), intraocular pressure (IOP) and biomicroscopy examination findings. Central corneal thickness (CCT) and endothelial cell count (ECC) values were recorded for 40 eyes of 38 patients with followed-up period of 44,6 months. Results: The subjects were %39,4 female, %60,6 male and the mean age was 66,9±19,7 years. With compare to preoperative values, SE at first month was significantly improved (p=0,007); BCVA at first week and first month were significantly increased (p=0,001). Iris-claw lenses were centralized in all eyes at first month and in 40 eyes after 44,6 months; localized iris atrophy was seen in 9 patients and pigment dispersion in 2 patients. Endothelial cell count values in ICL implantated eyes were significantly lower (p=0,003) when compared to the fellow phakic eyes of the same patients (n=21). Although ECC values in ICL implantated eyes were lower than pseudophakic eyes of the same patients (n=15), it was not statistically significant (p=0,520). Conclusion: Iris-claw lens implantation is a safe, effective method that is frequently preferred due to its shorter surgery time and low complication rates. Although retropupillary ICL implantation might be seen as a challenging procedure than anterior chamber ICL implantation, it is our first choice due to its more adequate anatomic positioning.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1327
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463976.pdf
  Until 2020-06-22
931.07 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons