Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1326
Title: Tek veya çift aritenoidin korunabildiği suprakrikoid parsiyel larenjektomili hastalarda fonksiyonel ve onkolojik sonuçlar
Other Titles: Functional and oncological results of supracricoid partial laryngectomy with sparing unilateral or bilateral arytenoids
Authors: Kasapoğlu, Fikret
Albayrak, Cihan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Suprakrikoid parsiyel larenjektomi
Aritenoid eksizyonu
Fonksiyonel sonuçlar
Onkolojik sonuçlar
Supracricoid partial laryngectomy
Arytenoid excision
Functional results
Oncologic results
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Albayrak, C. (2017). Tek veya çift aritenoidin korunabildiği suprakrikoid parsiyel larenjektomili hastalarda fonksiyonel ve onkolojik sonuçlar. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Suprakrikoid parsiyel larenjektomi (SKPL) yaptığımız larenks karsinomalı hastalarımızda, tek aritenoidin veya çift ariteonoidin korunabildiği durumlarda, fonksiyonel ve onkolojik sonuçlarımızı değerlendirmek, çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. Ocak 2006 - Nisan 2016 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda larenks kanseri tanısıyla SKPL yapılan 50 hastanın medikal kayıtları restrospektif olarak analiz edildi. Hastalardan 27'sine tek aritenoidin korunduğu SKPL, 23'üne çift aritenoidin korunduğu SKPL uygulandı. Bu hastalardan 38'ine krikohyoidopeksi (KHP), 12'sine krikohyoidoepiglottopeksi (KHEP) uygulandı. Nazogastrik tüp (NG) çekilme başarı oranı, ortalama NG çekilme süresi, dekanülasyon başarı oranı, ortalama dekanülasyon süresi, aspirasyon pnömonisi insidansı, genel sağkalım , hastalığa özgü sağkalım, lokal kontrol oranı, larengeal korunma oranı gibi parameterler değerlendirildi. Aritenoid korunumuna göre fonksiyonel ve onkolojik sonuçlar değerlendirildi ve istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Yaş ortalaması 59,20±9,23'tü ve hastaların hepsi erkekti. Ortalama izlem süresi 39 aydı. Ortalama NG çekilme süresi tek ve çift aritenoidli SKPL gruplarında sırası ile 22 gün (10-48) ve 19,50 gün (10-51) olarak hesaplandı (p=0,446). Ortalama dekanülasyon süresi, tek ve çift aritenoidli SKPL gruplarında sırası ile 12 gün (6-29) ve 8,50 gün (6-31) olarak hesaplandı. Dekanülasyon süresi tek aritenodili SKPL grubunda belirgin olarak daha uzun saptandı (p=0,017). Aspirasyon pnömoni insidansı, NG çekilme oranı ve dekanülasyon oranı açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. 1, 3, 5 yıllık genel sağkalım oranı sırası ile %90, %78, %70'di. 1, 3, 5 yıllık hastalığa özgü sağkalım oranı sırası ile %94, %88, %86'dı. Beş yıllık lokal kontrol oranı %90'dı. Beş yıllık genel sağkalım açısından iki grup arasında (tek-çift) anlamlı fark olsada 5 yıllık hastalığa özgü sağkalımı açısından gruplar arasında fark yoktu (5 yıllık genel sağkalım için p=0,045, 5 yıllık hastalığa özgü sağkalım için p=0,265). Fonksiyonel sonuçlara bakıldığında, tek aritenoidin korunduğu SKPL grubunda ortalama NG çekilme ve dekanülasyon sürelerinde uzama ve aspirasyon pnömonisi insidansında artma olsa da, sadece dekanülasyon süresi bakımından istatistiksel anlamlı fark saptandı. Bu da aritenoid rezeksiyonunun neolarenksin hava yolu restorasyonunu olumsuz etkilediğini göstermektedir. Tek aritenoidli grupta hava yolu restorasyonu gecikse de gruplar arasında dekanülasyon başarısı açısından fark olmaması, sonuçta her iki grupta da havayolu restorasyonunun makul düzeylerde tamamlandığını göstermektedir. Tek aritenoidli SKPL, makul onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar sağlamaktadır.
The aim of our study was to evaluate the functional and oncologic results of the patients with laryngeal carcinoma, in whom we performed supracricoid partial laryngectomy (SCPL), with sparing unilateral or bilateral arytenoids. Between January 2006 and April 2016, medical records of 50 patients who were diagnosed with laryngeal carcinoma in Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, were analyzed retrospectively. Supracricoid partial laryngectomy was performed in 27 patients with sparing unilateral arytenoid, and SCPL with 23 patients with sparing bilateral arytenoids. Thirty-eight of the patients underwent cricohyoidopexy (CHP) and 12 patients underwent cricohyoidoepiglottopexy (CHEP). Parameters such as nasogastric tube (NG) withdrawal success rate, mean NG withdrawal time, decanulation success rate, mean decanulation time, aspiration pneumonia incidence, overall survival, disease specific survival, local control rate and laryngeal preservation rates were evaluated. Functional and oncologic outcomes were evaluated according to arytenoid preservation and the results were compared statistically. The mean age was 59.20±9.23 and all patients were male. The average follow-up period was 39 months. Mean NG withdrawal time was calculated in the unilateral and bilateral aritenoids SCPL groups as 22 days (10-48) and 19.50 days (10-51), respectively (p = 0.446). The mean decanulation time in the unilateral and bilateral aritenoids SCPL groups were calculated as 12 days (6-29) and 8.50 days (6-31), respectively. The decanulation time was significantly longer in the unilateral arytenoid group of the SCPL (p=0.017). There was no significant difference between the groups in terms of aspiration pneumonia incidence, NG withdrawal rate and decanulation rate. The overall survival rates in 1, 3 and 5 years were 90%, 78% and 70% respectively. The disease specific survival rates in 1, 3 and 5 years were 94%, 88% and 86%, respectively. The 5-year local control rate was 90%. There was difference between the groups (unilateral-bilateral) in terms of 5-year overall survival (p=0,045), elsewhere 5-year disease specific survival was not significant between the groups (p=0,265). The comparison of the functional results between unilateral arytenoid group and bilateral arytenoids group showed that both the mean NG withdrawal and decanulation time were longer and also the incidence of aspiration pneumonia was higher in the unilateral group. But there was statistical significance only in the decanulation time. This suggests that arytenoid resection negatively affects airway restoration of the neolarynx. Although the airway restoration was delayed in the unilateral arytenoid group, there was no difference in decanulation success between the groups, indicates that airway restoration was completed at reasonable levels in both groups. Unilateral arytenoid SCPL allows reasonable oncological and functional results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1326
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463975.pdf990.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons