Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1321
Title: Metisilin dirençli staphylococcus aureus, klebsiella pneumoniae ve escherichia coli suşlarında seftarolin fosamile duyarlılığın irdelenmesi
Other Titles: Investigation of ceftaroline fosamil sensitivity in methicillin resistant staphylococcus aureus, klebsiella pneumoniae and escherichia coli strains
Authors: Özakın, Cüneyt
Efe, Kadir
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: MRSA
E. coli
K. pneumoniae
Seftarolin
Duyarlılık
MİK
Sıvı mikrodilüsyon
Türkiye
Ceftaroline
Sensitivity
MIC
Broth microdilution
Turkey
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Efe, K. (2017). Metisilin dirençli staphylococcus aureus, klebsiella pneumoniae ve escherichia coli suşlarında seftarolin fosamile duyarlılığın irdelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae toplum kaynaklı ve hastane kaynaklı ciddi enfeksiyonlara neden olabilen önemli patojenlerdir. Bu mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonlarda tedavi seçeneklerinin sınırlı kalmasından dolayı alternatif tedavi arayışlarına devam edilmektedir. Seftarolin, MRSA kaynaklı cilt ve solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaya başlayan geniş spektrumlu yeni kuşak bir sefalosporindir. Bu çalışmada, hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen MRSA, E. coli ve K. pneumoniae izolatlarına karşı seftarolinin in vitro etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya toplam 143 MRSA, 88 E. coli, 85 K. pneumoniae suşu dahil edilmiş ve seftaroline duyarlılıkları sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle araştırılmıştır. Çalışmaya alınan 316 suşun 309 adedi kan, 6 adedi beyin omurilik sıvısı (BOS) ve 1 adedi periton sıvı örneğinden izole edilmiştir. Çalışmada, MRSA izolatlarının Minimum İnhibitör Konsantrasyon (MİK) değeri Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre değerlendirildi ve duyarlılık sınır değeri 1 µg/ml ve altında saptanan 97(%67,8) izolat duyarlı olarak belirlendi; 44(%30,8) izolatın MİK değeri ise 2 µg/ml olarak saptanarak seftaroline orta duyarlı ve 2(%1,4) suşun MİK değeri ise 4 µg/ml olarak saptanarak dirençli olarak değerlendirildi. MRSA izolatlarında seftarolin için MİK aralığı 0,0625 - 4 µg/ml olarak bulundu. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) negatif E. coli izolatlarının seftaroline duyarlılık oranı %40 bulundu. ESBL negatif K.pneumoniae izolatlarının %46,9'sı duyarlı bulundu. ESBL pozitif E. coli ve K. pneumoniae suşlarının hepsinin seftaroline dirençli olduğu görüldü. Hastanemiz kliniklerinden elde edilen izolatların seftarolin MİK değerlerinin dağılım profili ve duyarlılık oranları Avrupa ve Amerika kaynaklı çalışmalara yakın bulunmuştur. Bu çalışma Türkiye'de, seftarolinin MRSA, E. coli ve K. pneumoniae üzerine etkinliği ile ilgili ilk elde edilen verilerden biridir. Bu veriler, seftarolinin Türkiye'deki izolatlara da etkili olduğunu ve geniş spektrumlu antimikrobiyal kullanımı gereken durumlarda kullanılabileceğini göstermektedir.
Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, and Klebsiella pneumoniae are the pathogens that can cause significant community-acquired and hospital-associated infections. Since the treatment options for those infections are restricted, research on alternative treatments is ongoing. Ceftaroline is a broad-spectrum new generation antibiotic that recently started to be used for skin and respiratory tract infections caused by MRSA. In this study, we investigated in vitro effectiveness of ceftaroline against MRSA, E. coli, and K. pneumoniae strains which were isolated from various clinical samples and sent to our hospital's microbiology laboratory. Total of 143 MRSA, 88 E. coli, 85 K. pneumoniae strains were involved in the study and their sensitivity against ceftaroline was investigated by using a broth microdilution method. Total of 316 isolates involved in this study were isolated from blood (n=309), cerebrospinal fluid (n=6), and peritoneal fluid (n=1) samples. In the study, the minimum inhibitory concentration (MIC) of the MRSA isolates was evaluated by using the clinical laboratory standard institute (CLSI) criteria and isolates that have sensitivity value 1 µg/ml and below is considered as sensitive (n=97, %67,8); sensitivity value 2 µg/ml is considered as semi-sensitive (n=44, %30,8) and sensitivity value 4 µg/ml is considered as resistant (n=2, %1,4). MIC interval of ceftaroline for the MRSA was between ≤0,0625-4 µg/ml. Forty percent of expended spectrum beta lactase (ESBL) negative E. coli isolates were sensitive to ceftaroline. Sensitivity ratio for ESBL negative K. pneumoniae isolates were 46,9%. All of the ESBL positive E. coli and K. pneumoniae isolates were resistant to ceftaroline. MIC value distribution and sensitivity profile of ceftaroline against the isolates obtained from our hospital clinics were similar to the studies from Europe and America. This is one of the first data in Turkey investigating the effectiveness of ceftaroline against MRSA, E. coli ve K. pneumoniae isolates. Our data demonstrated that ceftaroline is effective against the isolates in Turkey as well and it can be used in the situations that require broad-spectrum antibiotic use.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1321
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463970.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons