Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13187
Başlık: Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticilerin empatik yaklaşımlarının kişilerarası iletişim becerilerine katkısının incelenmesi
Diğer Başlıklar: Examination of the contribution of emphatic approaches of administrators at preschool educational institutions to interpersonal communication skills
Yazarlar: Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Eren, Saliha
Güleç, Selma
Anahtar kelimeler: İletişim becerileri
Kişilerarası iletişim
Empatik yaklaşım
Communication skills
Interpersonal communication
Emphatic approach
Yayın Tarihi: 1-Kas-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eren, S. ve Güleç S. (2018). “Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticilerin empatik yaklaşımlarının kişilerarası iletişim becerilerine katkısının incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31(2), 837-857.
Özet: Bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemeyle birlikte bilgilerin sürekli eskiyerek yerini yenilerine bırakması ve değişen koşullar bireylerin bu hızlı değişim karşısında kendilerini yenilemelerini ve geliştirmelerini gerekli kılmaktadır. İnsansız kurum düşünülemeyeceğinden, kurumlarda bu değişim ve gelişimlerden etkilenmektedir. Bu açıdan, sosyal yanı daha ağır olan eğitim kurumlarında insan kaynağının etkili bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi daha da fazla önem taşımaktadır. Okullarda yöneticilerin çalışanlarla ve velilerle kurmuş olduğu iletişimde empatik yaklaşımları önem taşımaktadır. Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin empatik yaklaşımlarının kişilerarası iletişim becerilerine katkısı araştırılmak istenmiş ve farklı anaokullarında çalışan 16 yöneticiye ulaşılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan durum çalışması deseni kullanılmış ve araştırmacılar tarafından yönetici görüşme formu hazırlanmıştır. Verilerin analizi için daha önceden temalar belirlenmiş ve bu temalara göre veriler yorumlanmıştır. Araştırma sonucuna göre okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin empatik yaklaşımlarının kişilerarası iletişim becerilerine katkısının olduğu ortaya çıkmıştır. Empatik yaklaşımı olan okul yöneticilerinin öğretmenlerle olan ilişkilerine bu becerilerini yansıttıkları verilen örnek durumlardan anlaşılmaktadır. Ancak yöneticilerin büyük bir çoğunluğunun ise mesleki ilişkilerinde empatik yaklaşım içerisinde olamadığı araştırma sonuçlarından görülmektedir.
Since knowledge is becoming old-fashioned and leaving its place to new ones under the effect of rapid advancements in science and technology, individuals are in constant need for renewing and developing themselves in order to keep up with this rapid change. Moreover, since institutions cannot exist without humans, they are affected by these changes and developments as well. In this respect, in educational institutions, which are more social compared to other ones, it is more important to use and manage human resources effectively. At schools, emphatic approaches established by administrators in communications with staff and families are of importance. In this study, it was aimed to investigate the contribution of the emphatic approaches of the administrators servicing at preschool educational institutions to interpersonal communication skills and 16 administrators working at different nursery schools were reached. In the study, the case study design, which is one of the qualitative research designs and suitable for the nature of the study, was used and an administrator interview form was prepared by the researchers. For the analysis of the sets of data, some themes were determined beforehand and the sets of data were interpreted according to these themes. According to the study results, it was found that the emphatic approaches of the administrators working at the preschool educational institutions made a contribution to their interpersonal communication skills. It is understood from the given example cases that the school administrators with emphatic approaches reflect these skills of theirs in their relationships with teachers. However, it is seen from the research results that a great majority of the school administrators have not adopted an emphatic approach in their relationships.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613945
http://hdl.handle.net/11452/13187
ISSN: 1301-3416
Koleksiyonlarda Görünür:2018 Cilt 31 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
31_2_16.pdf311.62 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons