Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1316
Title: Major depresif bozuklukta biyobelirteç araştırması
Other Titles: Research of Biomarkers in Major Depressive Disorder
Authors: Sarandöl, Emre
Bal, Ahmet Selim
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Major depresif bozukluk
Tanısal test
Biyobelirteç
Profil test
Major depressive disorder
Diagnostic test
Biomarker
Profile test
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bal, A. S. (2017). Major depresif bozuklukta biyobelirteç araştırması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Major Depresif Bozukluk (MDB) bazen ölümcül olabilen, işlevsellikte büyük kayıplarla seyreden ve sıklığı gittikçe artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. MDB tanısında günümüzde klinik pratik uygulamada kullanılan biyokimyasal bir test yoktur. Bu çalışmada son yıllarda MDB tanısı ve oluşum mekanizmalarıyla ilişkili belirteçler kullanılarak bazı araştırmacı ve araştırma grupları tarafından önerilen profil testlerin Türk hasta grubunda değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran 55 hasta ve Genel Dahiliye Polikliniğine sağlık kontrolü amacıyla başvuran 25 kontrol, toplamda 80 olgu kabul edildi. MDB tanılı hastalar 18-60 yaş arasında ilk kez veya tekrarlayıcı olarak tanı alanlardan seçildi. Hasta ve kontrollerin serumunda 14 biyobelirtecin ölçümü yapıldı (BDNF, EGF, Kortizol, Rezistin, Prolaktin, ApoC3, TNFR2, MPO, A1AT, Folik asit, Total Kolesterol, IL-6, FGF, sIL2R). Bu parametrelerden BDNF, EGF, Rezistin, ApoC3, TNFR2, MPO, IL-6, FGF, sIL2R ELISA yöntemiyle; Kortizol, prolaktin, folik asit kemilüminesan mikropartikül immünolojik yöntemle; A1AT turbidimetrik yöntemle; total kolesterol spektrofotometrik yöntemle ölçüldü. Ölçülen belirteçlerden beşi kontrol grubuna göre anlamlı farklılık göstermiştir (TNFR2, rezistin, sIL2R, IL-6, folik asit). Bunlardan folik asitin hasta grubunda düşük, diğer 4 parametrenin ise yüksek olduğu saptandı. Tanısal açıdan en başarılı tekli parametre sIL2R idi (Duyarlılık %91, Özgüllük %80). Tekrarlanabilirliğini araştırdığımız 'MDDScore' isimli testin duyarlılık ve özgüllüğü hasta grubumuzda istatistiksel olarak farklı çıkmadı. Oluşturduğumuz çeşitli profil testlerden en başarılısının %86 duyarlılık-%80 özgüllük ile TNFR2-Rezistin-Folik asitten oluşan üçlü test olduğu görüldü. Sonuç olarak sIL2R testinin veya üçlü test profilinin MDB tanısında tek bir serum örneği alınarak pratik ve nispeten ucuz bir şekilde kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Major Depressive Disorder (MDD) is an increasingly prevalant and important public health problem that can be sometimes mortal and usually course with major disability in functioning. There is currently no biochemical test in clinical practice that can be used for MDD. In this study, we aimed to evaluate the recent markers related to MDD diagnosis and its etiogenesis and to evaluate profile tests proposed by some researchers and research groups in the Turkish patients. 55 patients who applied to Uludağ University Medical Faculty Hospital Psychiatry Policlinic and 25 controls who applied to Internal Medicine Policlinic for the intent of health control were accepted, in a total of 80 cases. Patients diagnosed as MDD were selected from first or relapsing episode patients who are between 18-60 years. 14 biomarkers were analyzed in the sera of patients and controls (BDNF, EGF, Cortisol, Resistin, Prolaktin, ApoC3, TNFR2, MPO, A1AT, Folic Acid, Total Cholesterol, IL-6, FGF, sIL2R). BDNF, EGF, Resistin, ApoC3, TNFR2, MPO, IL-6, FGF, sIL2R was measured by ELISA method. Cortisol, prolactin, folic acid was measured by chemiluminescent microparticle immunoassay method. A1AT was measured by turbidimetric and total cholesterol was measured by spectrophotometric method. Five of the measured markers showed a significant difference from the control group (TNFR2, resistin, sIL2R, IL-6, folic acid). While folic acid was found to be low in the patient group and the other 4 parameters were high. The most successful single diagnostic parameter was sIL2R (Sensitivity 91%, Specificity 80%). The sensitivity and specificity of the 'MDDScore' test, that we searched for its repeatability, did not differ statistically in our patient group. We found that the most successful test of the various profile tests, which we have formed, was a triple test consisting of TNFR2-Resistin-Folic acid with 86% sensitivity and 80% specificity. In conclusion, we believe that sIL2R test or triple profile test, which are determined to be successful, can be used in a practical and relatively inexpensive manner by taking a single serum sample of MDD patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1316
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
463961.pdf
  Until 2020-04-04
1.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons