Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13138
Başlık: Okul öncesi eğitimde baba katılımının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Evaluation of father participation in preschool education according to teachers' opinions
Yazarlar: Özyürek, Arzu
Şalcı, Osman
Mamiyev, Devlet
Çekiç, İpek
Sağlam, Cansu
Nazlı, Burcu
Anahtar kelimeler: Okul öncesi dönem
Baba katılımı
Okul öncesi öğretmeni
Preschool period
Father involvement
Pre-school teacher
Yayın Tarihi: 23-Eki-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özyürek, A. vd. (2018). “Okul öncesi eğitimde baba katılımının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31(2), 613-631.
Özet: Bu çalışmada, okul öncesi eğitim döneminde baba katılımının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasıdır. Çalışma grubunu, 30 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 37 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler kodlanarak bilgisayar ortamına girilmiş, yüzde ve frekans dağılımlarına bakılmıştır. Görüşmelerden elde edilen bilgiler temalar altında toplanarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak; öğretmenlerin gözlemlerine göre okuldaki aile eğitim çalışmalarına daha çok annelerin katıldığı belirlenmiştir. Anneler ilk görüşme, veli toplantısı, bireysel görüşme, telefon görüşmeleri, sınıf içi etkinlikler, yiyecek hazırlama vb. gibi etkinliklerle yılsonu etkinliklerine tamamen katılım göstermekte; diğer aile katılımı etkinliklerine ise annelerin katılım gösterdiği ancak çalışmalara olan katılımın azaldığı görülmektedir. Babaların aile katılım etkinlikleri, annelerin katılımından daha düşük oranda olmaktadır. Baba katılımı, en çok yılsonu etkinliklerine olmakta, bunu bireysel görüşmeler ve sınıf içi etkinlikler izlemektedir.
In this study, it was aimed to evaluate father's participation in pre-school education according to teachers' views. The study is a case study of qualitative research methods. The working group formed a total of 37 pre-school teachers, including 30 female and 7 male pre-school teachers. In the collection of data, a semi-structured interview form was used. The obtained data was encoded and entered into the computer environment. The frequency distributions were examined by these digitized data. The information gathered from the interviews were gathered under the themes and interpreted. As a result; according to the observations of the teachers, it was determined that more mothers participated in the family education studies in the school. Mothers first meeting, parent meeting, individual interview, phone calls, in-class activities, food preparation etc. activities such as; mothers participated in other family participation studies but participation in the studies decreased. Fathers' family participation activities are lower in all activities than their mother participation. The participation of the father is the most end-of-year activity, followed by individual interviews and in-class activities.
Açıklama: Bu çalışma, 29-31 Mart 2018 tarihinde 1st International Conference on Basic Education UTEK 2018’de sözel bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613812
http://hdl.handle.net/11452/13138
ISSN: 1301-3416
Koleksiyonlarda Görünür:2018 Cilt 31 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
31_2_7.pdf321.39 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons