Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13136
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-10-05T12:05:39Z-
dc.date.available2020-10-05T12:05:39Z-
dc.date.issued2018-10-23-
dc.identifier.citationUzun, A. ve Uz R. (2018). “Gömülü Sistemler ve Robotik Uygulamalar dersine ilişkin öğrenen özellikleri ve görüşleri: Bir öğretim tasarımına doğru”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 31(2), 533-559.tr_TR
dc.identifier.issn1301-3416-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613794-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/13136-
dc.descriptionBu çalışmada sunulan verilerden bir kısmı 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi’nde (UTEK 2018) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının seçmeli olarak aldığı ‘Gömülü Sistemler ve Robotik Uygulamalar’ dersi ile ilgili ihtiyaç değerlendirme çalışması yaparak dersin öğretim programını geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada katılımcıların bireysel özellikleri ve derse yönelik görüşleri, demografik bilgileri, ön bilgi düzeyleri, öz-yeterlik algıları, motivasyonları ve dersten beklentileri olmak üzere beş alt boyutta belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma doğal sorgulama (Naturalistic Inquiry) yaklaşımı üzerine kurgulanmıştır. Araştırmaya 2017-2018 Bahar Dönemi’nde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden 14 kişi katılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer alan maksimum çeşitlilik örneklemesi tercih edilmiştir. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerine göre katılımcıların ön bilgi düzeylerinin düşük olduğu, derse karşı motivasyonlarının yüksek düzeyde olduğu ve programlama temelli derslere ilişkin ön bilgi düzeylerinin derse karşı öz-yeterlik algıları ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bilgiler ışığında dersin öğretim tasarımına ışık tutacak kararlar alınmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this research is to conduct a needs assessment study in order to improve the instructional design of the 'Embedded Systems and Robotic Applications' course taken by the pre-service teachers as an elective course at the Computer Education and Instructional Technologies Department of Uludağ University Faculty of Education. In order to achieve this, individual characteristics and opinions of the participants about the course were identified in five subdimensions including their demographic characteristics, previous knowledge levels for the course, self-efficacy perceptions, motivation levels and course expectations. The research was designed on the Naturalistic Inquiry approach. Participants of the study were 14 senior pre-service teachers taking the course in 2017-2018 Spring Semester. The maximum variation sampling was chosen as the sampling method. The research data were collected through the semi-structured interview form developed by the researchers. The findings indicated that the motivation of the participants was high, the previous knowledge levels were low and the previous knowledge levels of the programming-based courses were related to the self-efficacy perceptions gained through the course. In the light of these findings, some strategic decisions regarding the instructional design of the course were taken.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÖğretim tasarımıtr_TR
dc.subjectGömülü sistemlertr_TR
dc.subjectRobotiktr_TR
dc.subjectKodlamatr_TR
dc.subjectÖğretmen eğitimitr_TR
dc.subjectInstructional designen_US
dc.subjectEmbedded systemsen_US
dc.subjectRoboticsen_US
dc.subjectCodingen_US
dc.subjectTeacher educationen_US
dc.titleGömülü Sistemler ve Robotik Uygulamalar dersine ilişkin öğrenen özellikleri ve görüşleri: Bir öğretim tasarımına doğrutr_TR
dc.title.alternativeLearner characteristics and opinions about Embedded Systems and Robotic Applications course: Towards the design of instructionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage533tr_TR
dc.identifier.endpage559tr_TR
dc.identifier.volume31tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
dc.contributor.buuauthorUzun, Adem-
dc.contributor.buuauthorUz, Rüçhan-
Appears in Collections:2018 Cilt 31 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31_2_4.pdf352.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons