Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13110
Title: Değerler ve eğitim ilişkisi üzerine
Other Titles: On the relation between values and education
Authors: Çetin, Necip
Balanuye, Çetin
Keywords: Değer
Değer aktarımı
Eğitim felsefesi
Keşif
İcat
Value
Value transfer
Philosophy of education
Discovery
Invention
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, N. ve Balanuye, Ç. (2015). "Değerler ve eğitim ilişkisi üzerine". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 24, 191-203.
Abstract: Eğitim ve felsefe yazınında değerlerin varlığı yadsınmamaktadır. Ancak her iki yazında da değerlerle ilgili ortak bir söylem oluşturulmuş değildir. Felsefede yapılan tartışmalar hala devam ettiği gibi eğitimde de hangi değerlerin aktarılacağına dönük bir fikir ortaklığı sağlanamamıştır. Bir kısım değerlerin pek de tartışılmadan, toplumsal hakimiyete göre belirlenip aktarılması gerektiğini ileri sürerken, diğer bir kısım ise buna karşı çıkarak aktarılacak değerleri ve bu bakışın meşruluğunu sorunsallaştırır. Bu iki yönlü tartışmada değerlerin kaynağının ortaya konması, hangi değerlerin seçilebileceği ile ilgili de önemli bir fikir verecektir. Ayrıca bu belirlenim sayesinde değerlerin sınırları belirginleştikçe, eğitim içinde de kullanılacak değerlerin seçilmesi daha az tartışmalı hale gelecektir. Bu bakımdan çeşitli değer tartışmalarına değinilecek ve değerlerin keşif mi yoksa icat mı olduğu tartışması yapılacaktır. Kaynağa ilişkin tartışmalarda değerlerin hem keşif hem de icat olabilecek özellikler gösterdiği ortaya konmaya çalışılacak ve çalışmanın sonunda ise değerlerin insanlığın mirasından önemli ortaklıklar (keşif) taşımakla birlikte, bu ortaklığa yerli değerlerin (icat) de eşlik ettiği söylenecektir. Eğitimde de aktarılması tercih edilecek değerlerin her ne kadar yerel hakimiyete göre şekillendiği açıksa da insanlık mirasının süzgecinden geçmesi gerektiği vurgulanacaktır.
In education and philosophy literature, the existence of values doesn’t deny. But in both literatures couldn’t established a discourse yet. The debate still continues in philosophy as which values to be transferred in education has not been achieved. While a party propound that values which determined by social domination should be transferred without discussion, the other party oppose to this and problematize the legitimacy of this view. In this two-way discussion to reveal the source of values, will give us an important idea about which values can be selected for transferring. Also thanks to the determination of the boundaries of value becomes significant, the selection of the value to be used in education will become less controversial. In this respect, we will refer to various discussion about values and especially will discuss whether values are invented or discovered. In resources related discussion of the values we will try to show they have both invented and discovered features. At the end of the study will be told values have significant partnership (discovered values) as well as indigenous (invented) values accompany with them. It will be highlighted that values in education have to pass thorough the fitler of the heritage of humanity eventhough it is clear that local dominance shape the values.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149777
http://hdl.handle.net/11452/13110
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2015 Sayı 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_24_12.pdf223.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons