Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1311
Title: Akut alkol uygulamasının serebral lateralizasyona etkisi
Other Titles: The impact of acute alcohol administration on cerebral lateralization
Authors: Kırlı, Selçuk
Gürsoy, Bahar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Lateralizasyon
Pençe tercihi
Alkol
Korpus kallosum
Disinhibisyon
Lateralization
Paw preference
Alcohol
Corpus callosum
Disinhibition
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürsoy, B. (2006). Akut alkol uygulamasının serebral lateralizasyona etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Alkolizmde serebral lateralizasyonun periferik göstergesi olduğu düşünülen el tercihinde sola kayma olduğunu gösteren bilgiler vardır. Alkolün korpus kallosum üzerinden işleyen inhibitör süreçleri etkileyerek bu değişikliğe yol açtığı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı tek doz alkol uygulamasının sıçanlarda pençe tercihinde değişiklik yapıp yapmadığının gösterilmesidir. Çalışmada Sprague Dawley türü erkek erişkin sıçanlar kullanılmıştır. İlk aşamasında Tang-Versteynen metoduyla sağ pençe tercihli sıçanlar tespit edilmiş, 15 sıçandan oluşan bir gruba 1gr/kg alkol, 15 sıçandan oluşan ikinci gruba 2 gr/kg alkol ve 10 sıçandan oluşan 3. gruba aynı miktarda serum fizyolojik intraperitoneal uygulanmıştır. Alkol uygulamadan önce, uygulandıktan sonraki 15. dakika ve 4. saatte pençe tercihinin yönü ile büyüklüğü ve becerileri değerlendirilmiştir. Başlangıçta erkek sıçanların %38,5'inin sağ, %53'ünün sol pençe tercihli ve %8,5'unun ise ambidekstroz olduğu saptanmıştır. Sağ pençe tercihi gösteren ve alkol uygulanan her iki grupta ve kontrol grubunda pençe tercihine yansıyan bir değişiklik olmamış, ancak 1gr/kg alkol uygulamasının ardından test süresinin uzadığı ve 4. saat sonunda bu uzamanın geri döndüğü saptanmıştır. İkinci grupta da alkol sonrası beceri parametrelerinde test süresi de dahil olmak üzere bozulma olmuş ve 4. saat sonunda bu bozulma bir parametre dışında geri dönmüştür. Kontrol grubunda anlamlı değişiklik olmamıştır. Çalışmada kullanılmak üzere seçilen sıçanlarda sol pençe tercihinin yüksek olması yalnızca erkek sıçanların kullanılmış olmasından dolayı testesteronun serebral lateralizasyon ile ilişkisini destekleyen bir bulgu olarak kabul edilebilir. Alkolün pençe tercihinde değişiklik yaratmaması ise GABA-A üzerinden etki gösteren alkolün transkallosal inhibisyondaki rolünün davranışsal parametrelere yansıyacak düzeyde olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Alkol uygulanan ilk grupta test süresinin uzaması lokomotor III inhibisyon ile ilişkili iken, ikinci grupta test süresi ile birlikte beceri parametrelerinde bozulma olması lokomotor inhibisyon yanında sedasyon, ataksi/motor inkoordinasyona işaret etmektedir.
In alcoholism handedness which is the peripheric parameter of cerebral dominance points to a deviation from normal distribution towards left handedness. It can be suggested that alcohol exerts its effects via inhibitor pathways. The aim of this study is to show whether ethanol administration makes any difference in the degree and direction of paw preference in rats. In our study male, adult, Sprague -dawley rats were applied food-reaching test using Tang- Versteynen method. Rats were administered 1 gr/kg , 2 gr/kg intraperitoneal ethanol and saline respectively. Paw preference test were performed before ethanol administration and after 15 minute and 4 hours. The degree and direction and paw skill were determined. As a result 38,5% of rats were right- handed, 53% were left -handed and 8,5% were ambidextrous. Alcohol didn't make any difference in degree and direction of paw preference in both doses. Test time were increased after 1 gr/kg ethanol administration and after four hours return to initial test interval. In 2 gr/kg ethanol administered group not only test time increases but also paw skill were diminished after 15 minutes and after 4 hours return to normal values. The higher rates of left handed rats from normal population may point to the relation of testesterone and cerebral lateralization. The role of the alcohol which exert its effect via GABA-A receptors may not be enough to make any difference on behaivoural parameters.In first group the increase in test time is related to the locomotor inhibition while in second group besides the locomotor inhibition which increase test time, the impaired paw skill is related to sedation , ataxia/motor incoordination.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1311
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
460174.pdf352.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons