Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1306
Title: Geçiş dönemindeki yüksek verimli süt sığırlarında korunmuş kolin ve metiyonin kullanımının süt verimi ve bileşimi ile bazı kan parametreleri üzerine etkisi
Other Titles: Effects of using protected choline and methionine on milk yield, milk composition and some blood parameters in dairy cattles during transition period
Authors: Türkmen, İbrahim İsmet
Çetin, İsmail
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Korunmuş kolin
Korunmuş metiyonin
Geçiş dönemi
Süt sığırı
Protected choline
Protected methionine
Transition period
Dairy cow
Issue Date: 16-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, İ. (2017). Geçiş dönemindeki yüksek verimli süt sığırlarında korunmuş kolin ve metiyonin kullanımının süt verimi ve bileşimi ile bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, geçiş dönemindeki süt sığırlarının rasyonlarına korunmuş kolin ve metiyonin ilavesinin, kuru madde tüketimi, süt verimi ve bileşimi, vücut kondisyon skoru, kan metabolik profili ve sağlık durumu ile bazı reprodüktif parametreler üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada hayvan materyali olarak en az bir doğum yapmış 32 baş Holstein ırkı yüksek verimli süt sığırı kullanılmıştır. Süt sığırları 4 farklı gruba ayrılarak, Kontrol (KON) grubunda yer alan süt sığırlarının rasyonlarına deneme süresince herhangi bir katkı yapılmazken, Kolin Klorid (KOL) grubundaki süt sığırlarının rasyonlarına doğum öncesi 3 hafta ve doğum sonrası 3 hafta boyunca 75 gr/gün dozunda korunmuş formda kolin klorid((CholiPEARLTM, Kemin Industries), Metiyonin (MET) grubundaki süt sığırlarının rasyonlarına ise 42 gr/gün dozunda korunmuş formda metiyonin(MetasmartR, Kemin Industries), Metiyonin ve Kolin Klorid (Met + KOL) grubunda yer alan ineklerede 75 gr/gün dozunda korunmuş formda kolin klorid ve 42 gr/gün dozunda korunmuş formda metiyonin ilave edilmiştir. Hayvanların süt verimleri ve yem tüketimleri araştırma boyunca günlük olarak belirlenmiştir. Araştırmanın 8. günden başlayarak laktasyonun 70. gününe kadar her hafta art arda iki gün tüm sağımlardan süt numunesi toplanarak, süt analizleri yapılmıştır. Kan metabolik profil testleri için kan örnekleri araştırma boyunca haftalık olarak alınmış ve ticari kitlerle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda süt verimi ve süt bileşenlerinin MET grubunda en yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir (P<0,028). Kan metabolik profil parametrelerinde gruplar arasında istatistiksel farklar olduğu saptanmıştır. Bu araştırman sonucunda, yüksek verimli süt sığırlarının rasyonlarına korunmuş metiyonin ilavesinin, süt verimi ve bileşenlerini ve karaciğer sağlığını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.
This study was made with the aim of determining effect of the protected choline and methionine supplementation to dairy cattle rations at transition period on dry matter intake, milk yield and composition, body condition score, blood metabolic profile and health status and some reproductive parameters. In the study, 32 high productive Holstein dairy cattles which made one parturation at least was used as animal material. Dairy cattles was divided 4 different groups, any supplementation was not made to the rations of dairy cattles in control (CON) group during trial ; 75 gr/day dosage protected choline chloride (CholiPEARLTM, Kemin Industries) to the rations of dairy cattles in choline chloride (COL) group, 42 gr/ day dosage protected methionine (MetasmartR, Kemin Industries) to the rations of dairy cattles in methionine (MET) group, 75 gr/ day dosage protected choline chloride and 42 gr/ day dosage protected methionine to the rations of dairy cattles in methionine and choline chloride (MET + COL) group were supplied during three weeks before and three weeks after parturation. Milk yield and dry matter intakes were determined during trial as daily. Starting from 8. day of study until 70. day ; the milk samples were collected from all milkings on two consecutive days in each week. Blood samples were taken weekly for blood metabolic profile tests and were analyzed with commercial kits. At the results of analyses that was detected ; milk yield and composition at highest level in MET group (P<0,028). In blood metabolic profile parameters, the statistical differences were found between groups. In the conclusion of this study that was determined; the supplementation of methionine to the rations of high productive dairy cattles affected milk yield and composition and liver health positively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1306
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
460081.pdf3.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons