Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1302
Title: Markalaşma sürecine tüketici temelli bir model önerisi
Other Titles: A consumer based model suggestion for branding process
Authors: Altıntaş, M. Hakan
Duman, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Markalaşma
Tüketici temelli markalaşma
Yapısal eşitlik analizi
Marka bağlanımı
Branding
Consumer based branding
Structural equation analysis
Brand attachment
Issue Date: 9-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duman, O. (2016). Markalaşma sürecine tüketici temelli bir model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Markalaşma süreci işletme ve tüketici temelli markalaşma olarak sınıflandırılabilmektedir. Mevcut çalışma tüketici temelli markalaşma sürecine bir zincir model önerisi getirmektedir. Söz konusu model, tüketicinin algısal temelde sağladığı fayda ile markaya bağlanma arasındaki sürecin tanımlanmasına ve analiz edilmesine odaklanmaktadır. İlgili süreç ürün performansı, marka tercihi, öznel marka bilgisi, benlik temelli marka yönelimi ve duygusal marka bağlanımı faktörleri arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Modelin temel varsayımı, bir tüketicinin önce markaya yönelik performans temelinde fayda aldığı, bu faydanın marka tercihini tetiklediği, daha sonra bu tercihin marka bilgisine dönüştüğü, marka bilgisinin benlik ile uyumu destekleyerek tüketicide bir yönelim oluşturarak ve neticede bir marka bağlanımının oluştuğudur. Bu kapsamda Bursa ili çerçevesinde 394 tüketici üzerinde gerçekleştirilen çalışma neticesinde, kurgulanan model yapısal eşitlik analizi ile test edilmiştir. Analiz, tüketicinin markalaşma algısında modele alınan beş ana faktörü zincir/sıralı olarak gerçekleştirdiği düşüncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla yapılan yapısal eşitlik modellemesi neticesinde hem doğrusal hem de aracı etki değerleri test edilmiş ve önerilen model geçerli olarak bulunmuştur.
The branding process can be classified as business and consumer based branding. The current study introduces a chain model proposal to the consumer-based branding process. The model focuses on identifying and analyzing the process between consumers' perceptual benefits and brand attachment. The related process focuses on the relationship between product performance, brand preference, subjective brand knowledge, brand engagement in self concept and emotional brand attachment factors. The basic assumption of the model is that a consumer first benefits on the basis of brand performance, this benefit triggers brand preference, then this preference turns into subjective brand knowledge, brand knowledge supports consumer self-brand engagement, and eventually a brand attachment. In this context, the study conducted on 394 consumers in the Bursa province and the constructed model was tested by structural equation analysis. The analysis is based on the assumption that the consumer performs five main factors modeled in branding perception in chain / sequential order. Therefore, both the linear and the median effect values were tested and the proposed model was found valid as a result of the structural equation modeling.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1302
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459907.pdf2.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons