Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1301
Title: Çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi çerçevesinde Numan Kartal'ın eserlerinin incelenmesi
Other Titles: A review of Numan Kartal's work within the frame of children's literature and education
Authors: Yoldaş, Kazım
İpek, Ozan
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk edebiyatı
Eğitim
Numan Kartal
Türkçe eğitimi
Children’s literature
Education
Teaching Turkish
Issue Date: 6-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpek, O. (2017). Çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi çerçevesinde Numan Kartal'ın eserlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma; yazar Numan Kartal'ın öykü ve masallarını, çocuk edebiyatının temel ilkeleri ve çocuk eğitiminden hareketle inceleme ve değerlendirmeyi, bunun sonucunda da Türkçe eğitiminde kullanılabilirliğini belirlemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Kartal'ın çocuklar için yazdığı 1 öykü ve 9 masal kitabı içerisindeki toplam 57 metin çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, doküman incelemesi ve görüşme teknikleriyle toplanmıştır. Verilerin analizi ve yorumlanması sürecinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında; önce çocuk edebiyatı hakkında genel bir çerçeve çizilmiş, Numan Kartal'ın hayatı, sanatı, eserleri, çocuk edebiyatımızdaki yeri ve önemi ortaya konmuştur. Ardından Kartal'ın öykü ve masallarının iç ve dış yapı özellikleri, çocuklar için eğitsel değerleri ve bütün bu ortaya konan bulgular sonucunda da bu eserlerin Türkçe eğitiminde kullanılabilirliği tespit edilmiştir. v Araştırma sonucunda; Kartal'ın 1970 sonrası Türk çocuk edebiyatında masallarıyla ön plana çıktığı, eserlerinin dış yapı özellikleri bakımından çocuk edebiyatı standartlarına genel olarak uyduğu, iç yapı özellikleri bakımından ise bazı metinler hariç diğer eserlerinin çocuklara uygun olduğu, ayrıca kitaplarının çocuklar için zengin bir eğitsel içeriğe sahip olduğu saptanmıştır. Buradan hareketle de, Numan Kartal'ın kitaplarının Türkçe eğitiminde hem bir ana malzeme hem de yardımcı okuma materyali olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca; araştırmanın sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı'na, akademisyenlere, öğretmenlere ve yayınevlerine bazı önerilerde bulunulmuştur.
This study is a qualitative research that aims to examine and evaluate Numan Kartal's stories and tales with reference to children's literature and its basic principles to determine their usability in teaching Turkish. In the study, descriptive survey model was used. 57 texts within 1 story and 9 tale books that Kartal wrote for children form the sample of the study. Data were collected through document review and interview techniques. Content analysis was used to analyze and interpret the data. Within the scope of research, a general framework about children's literature was drawn first, and then Numan Kartal's life, his art, works, and his significance in children's literature were revealed. Following this, the internal and external structural features of Kartal's tales and stories, their educational value for children, and as a result of all these findings, their usability in teaching Turkish were discussed. vii Research result shows that Kartal became prominent in Turkish children's literature with his tales after 1970, and that his works generally correspond to the standards of children's literature in terms of external structural features, and except for some texts, most of his other works are appropriate for children in terms of their internal structure. Moreover, his books were found out to have a rich educational content for children. From this point of view, it was concluded that Numan Kartal's books can be used in teaching Turkish both as main and supplementary reading material. Also, some suggestions were made to the ministry of education, academicians, teachers and publishers in the end of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1301
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471961.pdf3.84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons