Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13003
Title: Fen bilgisi öğretmen adaylarının mesleki tutumlarının gelişiminde mikro öğretimin etkisi
Other Titles: The effect of micro teaching on pre-service science teachers’ professional attitudes
Authors: Kartal, Tezcan
Yamak, Havva
Kavak, Nusret
Keywords: Mikro öğretim
Tutum
Fen bilgisi öğretmen adayı
Micro-teaching
Attitude
Pre-service science teachers
Issue Date: 13-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kartal, T. vd. (2017). “Fen bilgisi öğretmen adaylarının mesleki tutumlarının gelişiminde mikro öğretimin etkisi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 881-907.
Abstract: Tutum bireylerin davranışları üzerinde etkili olan önemli bir faktördür. Bu çerçevede, öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarının da sınıf ortamındaki davranışlarını etkileyeceği söylenebilir. Sınıf içi mesleki deneyimlerin artması ile mesleğe yönelik tutumlarının değişmesi beklenmektedir. Bu çalışma fen bilgisi öğretmen adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri dersi kapsamında gerçekleştirdikleri mikro öğretim uygulamalarının mesleki tutumları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, Solomon dört grup modeli olarak tanımlanan deneysel desen kullanılmıştır. Bu modelde, çalışma grupları iki tanesi deney iki tanesi de kontrol grubu olacak şekilde rastgele seçilerek belirlenir. Araştırmacı yanlılığını ortadan kaldırmak amacıyla deney gruplarından biri araştırmacı tarafından yürütülürken, diğer deney grubu ise dersin öğretim üyesi tarafından yürütülmüştür. Bu kapsamda çalışma grupları, Ahi Evran Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim görmekte olan dördüncü sınıf öğretmen adayları arasından basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Özgür (1994) tarafından geliştirilen Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.00 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, mikro öğretimin yapıldığı deney gruplarının öğretmenlik mesleğine yönelik son test tutum puanlarının kontrol gruplarına göre anlamlı derecede farklılaştığı görülmüştür.
Because attitude is an important factor on individual behaviors, pre-service teachers’ professional attitudes may impact their decisions and future classroom practices. Professional attitudes may change with an increase in teaching experiences. This study aimed to investigate the effect of micro teaching practices on pre-service science teachers’ professional attitudes through a teaching method course. In view of Solomon four-group experimental research design, two experimental and two control groups were randomly assigned. The first researcher taught one experimental group and the co-lecturer instructed to the other experimental group to avoid the researcher partiality. The sample of the study was randomly selected from senior pre-service science teachers at Ahi Evran University and Selcuk University. “Attitude Scale toward Teaching Profession” developed by Ozgur (1994) was used to collect data. SPSS 15.00 was used for analyzing the data. The findings showed that teaching profession post-test scores of experimental groups in which micro teaching practices were performed significantly differed from control groups.
Description: Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Havva YAMAK'ın danışmanlığında Tezcan KARTAL tarafından hazırlanan "Mikro öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki pedagojik alan bilgilerinin gelişimine etkisi" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/388027
http://hdl.handle.net/11452/13003
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_20.pdf412.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons