Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12999
Title: Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: Analyzing of the relationships between organizational justice and organizational trust of teachers
Authors: Akyavuz, Ebru Külekçi
Keywords: Öğretmen
Örgütsel adalet
Örgütsel güven
Teachers
Organizational justice
Organizational trust
Issue Date: 25-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akyavuz, E.K. (2017). “Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 805-831.
Abstract: Yapılan bu çalışmanın amacı öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven algılarını incelemektir. Ayrıca bu algılarını etkileyen faktörleri belirlemek ve artırılmasına yönelik neler yapılabileceğini araştırmak da amaçlanmıştır. Araştırma karma desen olarak tasarlanmıştır. Karma desenlerden açımlayıcı sıralı desen tercih edilmiştir. Öncelikle nicel verilere ulaşılmıştır. Nicel veriler doğrultusunda nitel veriler elde edilmiştir. Araştırmanın nicel kısmına 170, nitel kısmına ise 18 öğretmen katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen ve Polat (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Örgütsel Adalet Ölçeği ve Daboval, Comish, Swindle ve Gaster (1994) tarafından oluşturulan Kamer (2001) tarafından Türkçeye uyarlanan ve Polat (2007) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışmaları tekrar yapılan “Okullarda Örgütsel Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda örgütsel adaletin örgütsel güveni anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel adalet düzeylerinin yüksek, örgütsel güven düzeylerinin ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
The aim of this study was to investigate the relationship between organizational justice and organizational trust perceptions of teachers. It was also aimed at investigating what can be done to determine and increase the factors affecting teachers' organizational justice and trust perceptions. The research was designed as mixed methods. Sequential explanatory design was used as a mixed method strategy. The main group composed of teachers working in Kilis. A total of 170 teachers was selected through simple random sampling method from teachers in the universe constitute the sampling of the current study. Qualitative data were obtained from 18 teachers. In the study, the data were collected through “Organizational Justice Scale” “Organizational Trust Scale” According to the results organizational justice was the positive predictor of organizational trust. The findings of the study revealed that the organizational justice perceptions of teachers were in high level and perceptions of teachers about organizational trust was at medium level.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/388015
http://hdl.handle.net/11452/12999
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_17.pdf350.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons