Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12974
Title: Anxiety scale for science teachers’ laboratory work and teaching: Validity and reliability analyses
Other Titles: Fen bilimleri öğretmenlerinin laboratuvar ve öğretim sürecine ilişkin kaygı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Authors: Kahraman, Murat
Polat, Dilber
Keywords: Science teacher
Anxiety scale
Validity and reliability
Fen bilimleri öğretmeni
Kaygı ölçeği
Geçerlik ve güvenirlik
Issue Date: 25-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahraman, M. ve Polat D. (2017). “Anxiety scale for science teachers’ laboratory work and teaching: Validity and reliability analyses”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 757-780.
Abstract: This study aimed to develop a valid and reliable measurement tool to determine sources of anxiety for science teachers who do laboratory teaching. For this purpose, fifty-four participants in the field of science education (five doctoral students, nine graduate students, twelve teachers and twenty-eight undergraduate students) were asked to write a composition about "What anxieties does a science teacher experience in teaching process and in laboratory?" After content analysis of the compositions, a sixty-five item pool was created based on a review of the relevant literature. The item pool was presented to four experts’ opinions (three science experts and one language expert) to check its content and language validity. In keeping with the experts' opinions, five items were excluded from the scale. A ten-point Likert scale draft consisting of sixty items was first pilot tested with fourteen science teachers and then administered to one hundred and eleven teachers. The data collected were subjected to exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA). The a Cronbach alpha coefficients (0.91) of the sub-dimensions of the scale were high (science and laboratory=0.95, communication=0.91, and classroom management=0.88), indicating that items in the sub-dimensions were consistent with each other. The CFA results showed that the T values of all items were significant (p<0.05). These results show that this is a valid and reliable scale that can be used to measure anxieties about the laboratory teaching of science teachers.
Bu çalışmanın amacı derslerinde laboratuar kullanması gereken fen öğretmelerinin öğretim ve deney sürecine ilişkin kaygı kaynaklarını belirleyecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda Fen Eğitimi alanından 5’i doktora öğrencisi, 9’u yüksek lisans öğrencisi, 12’si öğretmen ve 28’i lisans öğrencisi olan toplam 54 katılımcıya “Fen bilimleri öğretmeni laboratuarda ve öğretim sürecinde hangi kaygıları hisseder?” konulu birer kompozisyon yazmaları istenmiştir. Kompozisyonlara içerik analizi yapıldıktan sonra, ilgili literatür taranarak 65 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Oluşan madde havuzu dil ve kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla 3’ü fen bilimleri uzmanı 1’i Dil uzmanı olan 4 uzman görüşüne sunulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda 5 madde ölçekten çıkarılmıştır. 10’lu Likert tipindeki 60 madde içeren ölçek taslağı önce 14 fen bilimleri öğretmeninin katılımıyla pilot uygulamada denenmiş, daha sonra 111 öğretmene uygulanarak, toplanan verilere açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin Alpha katsayılarının (0.91) yüksek olması (Fen ve Laboratuvar =.95, İletişim=.91 ve Sınıf yönetimi=.88) alt boyutlarda yer alan maddelerin birbiriyle tutarlı olduğunu göstermiştir. DFA sonuçlarına göre tüm maddelerin t değerleri anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, bu ölçeğin fen bilimleri öğretmenlerinin laboratuvar ve öğretim sürecindeki kaygılarını ölçebilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçek niteliği taşıdığı söylenebilir.
Description: This study is a part of an ongoing master thesis which is titled as “Investigation of inservice and preservice science teachers’ anxiety levels regarding teaching processes”.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/388007
http://hdl.handle.net/11452/12974
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_15.pdf468.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons