Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12965
Title: Lisans düzeyi resim öğretiminde Çağdaş Sanat Kuramına yer vermek: Bir olgubilim çalışması
Other Titles: Implementing contemporary art theory to instruction of painting in undergraduate level: A phenomenology study
Authors: Uludağ Üniversitesi.
Onan, Berna Coşkun
Keywords: Resim
Öğretim
Olgubilim
Çağdaş
Painting
Instruction
Phenomenology
Contemporary
Issue Date: 25-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Onan, B.C. (2017). “Lisans düzeyi resim öğretiminde Çağdaş Sanat Kuramına yer vermek: Bir olgubilim çalışması”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 725-755.
Abstract: Görsel sanatların temel ilke ve öğelerini kuramsal bilgi edinimi ve sanatsal uygulamalar yoluyla öğretebilmek, sanat eğitiminin ortak ve öncelikli hedeflerindendir. Sanat eğitiminin farklı basamaklarında oluşturulmak istenen çağdaş estetik yapının, pratikteki tamamlayıcısı, kapsadığı tüm farklı öğretim biçimleriyle resim atölye dersleridir. Çağın sanatsal oluşumları ve sanat eğitimi alanındaki bilimsel gelişmeler karşılaştırıldığında, çeşitli çağdaş sanatsal paradigmaları barındıran uygulamalarla sanatsal etkinliklerde karşılaşılmakta buna karşın, resim öğretimi pratiklerinde bu yapıya paralel oluşumlardan söz edilememektedir. Bu problem durumundan hareketle bu çalışmanın veri toplama sürecinde, lisans düzeyi resim öğretiminde çağdaş sanat kuramına; postmodern çağda resmin ontolojik değişimi, bu değişimin programdaki varlığı ve uygulayıcılarının görüşlerinden oluşan üçayaklı kavramsal bir çerçeveden bakılmıştır. Araştırmada nitel yöntem kullanılmış, veriler olgubilim deseniyle şekillendirilmiştir. olgubilim deseninin temel veri toplama aracı olan görüşmeler beş aylık bir zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim Ana Sanat Atölye dersi öğretim elemanlarından oluşan bir çalışma grubu ile üçer kez yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonucu elde edilen veriler, tematik analiz yoluyla anlamlandırılmıştır. Öğretim elemanı görüşleri; öğretim programı ve kuramsal çerçeve verileri ile çeşitlendirilerek yorumlanmıştır. Araştırma bulguları; “çağdaş sanat algısı oluşturma”, “öğrenci merkezlilik” ve “kapsamlı sanat eğitimi” olmak üzere üç ana tema ile sunulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda öğretim programına ve uygulayıcılarına resim atölye derslerinde çağdaşlığın yakalanması konusunda çeşitli öneriler getirilmiştir.
To instruct the fundamental principals and elements of visual arts through the acquisition of theoretical knowledge and artistic practices are common and priory scopes of art education. Painting studio courses of which all various instructing methods are the practical complement of the contemporary aesthetic structure needed in various levels of education. When the artistic approaches of the age and the scientific developments in art education are compared, various contemporary artistic paradigms are encountered in artistic events with applications that accommodate but, in the practices of painting teaching, it is not possible to talk about the formation parallel to this structure. Moving from this problem state, trilateral conceptual framework that are ontological change in painting art in postmodern era, the presence of this change in the program and the perspectives of the practitioners is utilized in the data collecting process. The qualitative method was used in the research and the data were shaped by phenomenology. The interviews, which are the basic data collection tool for phenomenologic research, were held over a period of five months. Semi-structured interviews made three times with a working group of lecturers working at Fine Arts Department of Education Faculty at Uludağ University was justified by means of thematic analysis. Opinions of lecturers was interpreted by triangulating with instruction program and theoretical frame. Research findings; "Contemporary Art Perception", "student centeredness" and "comprehensive art education" are presented with three main themes. As a result of the findings, various suggestions have been made about the capture of contemporaneity in the teaching painting studio courses to the curriculum and its practitioners.
Description: Bu çalışma, 6-9 Haziran 2013 tarihleri arasında Çanakkale’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen Beşinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan “Çağdaş Sanat Eğitiminde Resim Öğretimine Fenomenolojik Bir Yaklaşım” isimli bildirinin genişletilmiş halidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/483023
http://hdl.handle.net/11452/12965
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_14.pdf534.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons