Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12964
Title: Öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanma durumları ile cinsiyet ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Other Titles: The use of teacher candidates' social networks and its relationship between their gender and personality traits
Authors: Somyürek, Sibel
Gün, Ezgi Tosik
Keywords: Sosyal ağlar
Cinsiyet
Dışa dönüklük
Sosyal kaygı
Öğretmen adayları
Social networks
Gender
Extraversion
Social anxiety
Teacher candidates
Issue Date: 10-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Somyürek, S. ve Gün E.T. (2017). “Öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanma durumları ile cinsiyet ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 705-724.
Abstract: Bu çalışma, öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanma sürelerini incelemek ve sosyal ağların kullanım süreleri ile cinsiyet ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 16 farklı üniversitede öğrenim görmekte olan 621 öğretmen adayından bilgi toplanmıştır. Araştırmada veri toplamak için üç farklı ölçekten faydalanılmıştır. İlk ölçek, öğretmen adaylarının demografik bilgileri ile sosyal ağları kullanma sürelerine ilişkin bilgi toplamak amacıyla geliştirilmiştir. İkinci ölçek olarak, öğretmen adaylarının dışadönüklük puanlarını belirlemek amacıyla Beş Faktör Kişilik Boyutları Anketinin Dışadönüklük faktörü kullanılmıştır. Üçüncü ölçek olarak, öğretmen adaylarının sosyal kaygı puanlarını belirlemek amacıyla Sosyal Durumlarda Kendini Değerlendirme Envanteri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, sosyal ağların öğretmen adayları tarafından yaygın olarak kullanıldığını ve öğretmen adaylarının yaklaşık beşte birinin sosyal ağ kullanım sürelerinin haftada 15-17 saat arasında olduğunu ortaya koymuştur. Buna ek olarak, erkek öğretmen adaylarının sosyal ağları kullanmak için daha az zaman harcadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının dışadönüklük puanları ile sosyal ağları kullanma süreleri arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu ve sosyal kaygı puanları ile sosyal ağları kullanma süreleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür.
The aims of this study are to investigate the time teacher candidates spend on social networks and to examine its relationship between their gender and personality traits. The data were collected from 621 teacher candidates studying at 16 different universities through three different scales. The first scale was developed to collect demographic information and the time spent on social network. Extraversion factor from Big Five Inventory was used as the second scale to determine the teacher candidates’ extraversion points. In order to obtain social anxiety scores of the teacher candidates, Inventory of Self-Evaluation in Social Situations was used as the third scale. The results showed that social networks were widely used by teacher candidates, and that approximately one fifth of the students used social networks for 15-17 hours per week. It was also found that male teacher candidates spend less time on social networks. Furthermore, the results indicated a statistically significant negative correlation between teacher candidates’ extraversion scores and the amount of time teacher candidates spent on social networks, and a statistically significant positive correlation between the teacher candidates’ social anxiety scores and the amount of time they spent on social networks.
Description: Bu çalışma 4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu'nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Sempozyum ön inceleme komisyonunun değerlendirmesiyle yayınlanabilir aday makale olarak belirlenmiş ve UÜEF dergisinde tekrar hakem değerlendirmesi sonucunda yayınlanmasına karar verilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/387999
http://hdl.handle.net/11452/12964
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_13.pdf328.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons