Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1296
Title: Yaratıcı drama yönteminin dördüncü sınıf matematik dersinde başarı, tutum ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi
Other Titles: The effect of creative drama instruction on achievement, attitude and learning retention at mathematics in the fourth grade course
Authors: Bayraktar, Bahtiyar
Makas, Fatma Soylu
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/İlköğretim Bölümü.
Keywords: Başarı
Çarpım cebirleri
Matematik öğretimi
Öğrenmenin kalıcılığı
Tutum
Yaratıcı drama
Achievement
Attitude
Creative drama
Learning retention
Mathematics teaching
Multiplication algebras
Issue Date: 17-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Makas, F. S. (2017). Yaratıcı drama yönteminin dördüncü sınıf matematik dersinde başarı, tutum ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak ilkokul 4. Sınıf "Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi" konusunun öğretiminde yaratıcı drama yöntemi kullanılmasının öğrencilerin başarı, tutum ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın nicel kısmında ön test-son test kontrol gruplu deneysel bir çalışma yapılmıştır. Çalışma için, ön test sonuçları incelenerek başarı ve tutum yönünden aralarında anlamlı bir farklılık olmayan ve 37 öğrencisi olan iki 4.sınıf şubesi belirlenmiştir. Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi konusunda bulunan 7 kazanım, deney grubunda araştırmacı tarafından hazırlanan yaratıcı drama ders planlarına, kontrol grubunda ise geleneksel yönteme uygun olarak işlenmiştir. Yaklaşık 3 hafta süren uygulamaların ardından Üçüncü'nün hazırladığı Başarı Testi ve Baykul 'un hazırladığı Tutum Ölçeği her iki gruba da son test olarak uygulanmıştır. Uygulamadan 6 hafta sonra da aynı başarı testi kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Test sonuçları SPPS programında bağımsız gruplar t testi ile incelenmiştir. Araştırmanın nitel kısmı için araştırmacı tarafından düzenlenen Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi Sınavı her iki gruba da uygulanmış, soruların yanıtlarını nasıl bulduklarını açıklayarak yazmaları istenmiştir. Her iki grubun da sınav kâğıtları incelenerek, öğrencilerin yaptıkları hata türleri tespit edilmiştir. Deney ve kontrol grubundan kaç öğrencinin bu hata türlerini yaptıkları bir tablo ile gösterilmiş ve tablo üzerinde yorumlar yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmada, yaratıcı drama yöntemi uygulanan deney grubu ile geleneksel yöntem kullanılan kontrol grubu öğrencilerinin başarı ve kalıcılık testi ile tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin çarpma işlemi sınavında yaptıkları hata sayılarını gösteren tablo incelendiğinde elde edilen 13 hata türünde de deney grubu öğrencilerinin, kontrol grubundan daha az sayıda hata yaptıkları tespit edilmiştir. Yaratıcı dramanın öğrencilerde eksik ve yanlış öğrenmelerinin önüne geçmede geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu söylenebilir. Bunun sebebi olarak, deney grubunun uygulama aşamasında doğaçlamalar yapmaları ve çarpma işlemini yaratıcı drama oyunları yoluyla eğlenerek öğrenmeleri gösterilebilir.
This research aims to study the effects of creative drama method applied in "Multiplication in Natural Numbers" topics in Mathematics course given in 4th grade primary school on student success, attitudes and learning retention by using qualitative and quantitative research methods. Experimental study with a pretest and a posttest was made by the researcher using a control group at the quantitative part of research. Two 4th grade classes which have 37 students and have no meaningful differences at success and attitudes selected by analyzing pretest results for research. 7 educational attainments "Multiplication in Natural Numbers" at 4th grade was applied to treatment group with creative drama teaching plans which have been prepared by the researcher. As for the control group, same learning outcomes was applied with conventional method by the researcher, too. Following the applications lasting about 3 weeks, achievement test which is prepared by Üçüncü and Attitude Scale which is prepared by Baykul were conducted to both groups as posttests. 6 weeks after this application, same achievement test was conducted as retention test. Test results were analyzed at SPSS propramme using independent samples t test. "Multiplication in Natural Numbers Exam" which has arranged by researcher, was applied to both groups, for the qualitative part of the research. It was asked them to write and explain how they found the answers. Mistake types which the students made in the exam, determined by analyzing exam papers of both groups. How many students at treatment and control group have made this mistake types was showed with a chart and was made comments about that chart. In this experimental study, statistically significant difference was seen between the achievement test, retention test and attitude scale of the treatment group students to whom creative drama method was applied and the control group students to whom conventional method was applied in favour of treatment group. When the students's mistake types chart at multiplication in natural numbers was analyzed, it was determined that treatment group students made less mistake than control group at all the 13 mistake types. It can be said that creative drama method is more effective than conventional methods to avoid mislearning. It can be showed that the improvisations made by treatment group and learning the multiplication entertainingly with creative drama games as the cause.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1296
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471955.pdf14.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons