Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12940
Title: Kanser tanısı almış hastaların ruh sağlıkları ile kişisel yardım ve destekleri
Other Titles: Mental health personal assistance and personal support of patients with cancer diagnosis
Authors: Karakartal, Demet
Keywords: Kanser
Kanser hastası
Ruh sağlığı
Psiko-sosyal destek
Cancer
Cancer patient
Mental helth
Psycho-social support
Issue Date: 18-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakartal, D. (2017). “Kanser tanısı almış hastaların ruh sağlıkları ile kişisel yardım ve destekleri”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 583-599.
Abstract: Bu araştırmada, Kuzey Kıbrıs’ta kanser tanısı almış hastaların ruh sağlıkları ile kişisel yardım ve desteklerinin niteliğini betimlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, KKTC’de kanser tanısı almış hastalar oluşturmaktadır. Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi dikkate alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubundaki katılımcılar, kanser tanısı almış, hastalardır. Nitel bir çalışma olan bu çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış ve açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formuna uzman görüşleri doğrultusunda son hali verilmiştir. Araştırmanın sonucunda kanser olduğunu öğrenen bazı katılımcıların ruhsal durumları olumsuz yönde etkilenirken bazı katılımcıların ise ruhsal durumlarının etkilenmediği görülmüştür. Kanser tanısı almış hastalara, aile ve arkadaşlarının destekleyici bir tutum ile yaklaştıkları görülmüş, bazı katılımcıların tedavi sürecinde psikolojik yıkım yaşadıkları bazı katılımcıların ise tedaviye uyum sağladıkları betimlenmiştir. Bazı hastalar tedavi sürecinde karşılaştıkları problemlerle başa çıkmak için bireysel destek mekanizmasını kullanırken bazı hastaların da psiko-sosyal destek mekanizmasını kullandıkları görülmüştür.
In this research, it was aimed to describe not only the mental health of the patients who have cancer diagnosed in T.R.N.C but also the quality of personal assistance and support to them. The research belongs to the patient cases who have been diagnosed with cancer in T.R.N.C. In the research, sampling of easily accessible case which is the method of purposeful sampling in creating the study group, was taken into consideration. The participants of this study group are the patients who diagnosed with cancer. The data of this qualitative study was collected by using an interview form consisting of semi-structured and open-ended questions. The interview form which was developed as a means of data collection in the research, has been finalized by using experts’ opinions. At the end of the research, some participants who learned that they had cancer were affected in a negative way but some others were not affected mentally. It was found out that, the families and the friends of cancer-diagnosed patients have a supportive attitudes against them, some participants were psychologically depressed during the treatment process and some got compliance to treatment. It was seen that some patients used the individual support mechanism to cope with the problems they have during the treatment process, while the others used the psycho-social support mechanism.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/387449
http://hdl.handle.net/11452/12940
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_8.pdf255.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons