Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12935
Title: REACT Stratejisine yönelik tasarlanan öğretim materyallerinin öğrencilerin “Yoğunluk” Kavramı ile bağlamları ilişkilendirmeleri üzerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of effectiveness of teaching materials based on REACT Strategy on revelation of the relationship between "Density" Concept and contexts
Authors: Yiğit, Nevzat
Keywords: Bağlam
İlişkilendirme
REACT
Yoğunluk
Context
Density
Relating
Issue Date: 7-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgin, A.K. ve Yiğit N. (2017). “REACT Stratejisine yönelik tasarlanan öğretim materyallerinin öğrencilerin “Yoğunluk” Kavramı ile bağlamları ilişkilendirmeleri üzerine etkisinin incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 495-519.
Abstract: Bu araştırma, REACT stratejisine yönelik geliştirilen öğretim materyallerinin öğrencilerin “Yoğunluk" kavramı ile bağlamları ilişkilendirmeleri üzerine etkisini incelenmeyi amaçlamaktadır. Araştırma deneysel araştırma yönteminin ön test - son test kontrol gruplu deseni ile yürütülmüştür. Deney grubu 50, kontrol grubu 51 olmak üzere 101, 6. Sınıf öğrencisi araştırmaya katılmıştır. Geliştirilen öğretim materyali animasyonlardan, çalışma yapraklarından ve örnek olaylardan oluşmaktadır. Öğretim materyali "sıcak hava balonu ve çalışma prensibi" ana bağlamı çerçevesinde geliştirilmiş ve REACT stratejisinin her basamağında bağlamsal öğrenmeye dikkat edilmiştir. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan bağlam testi ve yarı yapılandırılmış mülakat sorularıyla toplanmıştır. Elde edilen bulgular deney grubunda yürütülen öğretim materyalinin kontrol grubunda yürütülen öğretim materyaline göre daha etkili olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin günlük hayatlarında yoğunluk kavramı yerine ağırlık kavramını kullandıkları ve bağlamları ilişkilendirirken alternatif kavramalar oluşturdukları tespit edilmiştir.
This study has been carried out within the scope of “density” unit from 6th grade curriculum. A REACT strategy has been designed and this study seeks to analyze its effects on students’ associating scientific concepts with contexts. This is an experimental study with pre-test post-test control groups. This study has been conducted with total 101 students with 50 students from experimental groups and 51 students control groups. Developed teaching material consists of animations, worksheets and case studies. Hot air balloon and working principle of its is used main context in teaching material. Teaching materials based on REACT strategy, which prioritizes contextual learning in each phase, have been developed. Data collection tools are contextual test and interviews that consists of open-ended questions. The results of data collection tools are indicative of the fact that teaching materials based on REACT strategy are more effective than teachers' teaching materials. This study has shown that students have used weight concept instead of density concept in their daily life and they have said alternative concepts relating contexts.
Description: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesi Kapsamında REACT Stratejisine Yönelik Tasarlanan Öğretim Materyallerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi" başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/387167
http://hdl.handle.net/11452/12935
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_5.pdf441.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons