Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12930
Title: Fen bilimleri öğretmenlerinin fizik konularında bilgi teknolojilerini kullanma durumlarının araştırılması
Other Titles: Studying the status of information technology use by science teachers for physics subjects
Authors: Polat, Nurhan
Erdemir, Naki
Bakırcı, Hasan
Keywords: Fen bilimleri dersi
Fizik konuları
Bilgi teknolojileri
Fen bilimleri öğretmeni
Science course
Physics subjects
Information technologies
Science teachers
Issue Date: 12-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Polat, N. vd. (2017). “Fen bilimleri öğretmenlerinin fizik konularında bilgi teknolojilerini kullanma durumlarının araştırılması”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 465-493.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin fizik konularında bilgi teknolojilerini kullanma durumlarını ve kullanmama nedenlerini araştırmaktır. Araştırmanın yürütülmesinde özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veriler anket ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanmıştır. Araştırma örneklemini ise Van ilindeki ortaokullarda görev yapan 138 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Nicel verilerin analizinde; t-testi, frekans, yüzde ve ortalama hesaplamaları kullanılmıştır. Nitel veriler ise betimsel ve içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Kadın öğretmenlerin derste teknolojiyi kullandıklarında erkek öğretmenlere oranla sınıfı yönetmede zorlandıkları, konuları düzenli bir şekilde öğretemedikleri ve derste dijital materyalleri kullanmaları için daha çok yardıma ihtiyaç duydukları sonucuna varılmıştır. Ayrıca fen bilimleri öğretmenleri, okul idaresinin teknolojiyi kullanma hususunda yeterince destek olmadığını, teknoloji kullanımının çok zaman aldığını, sınıfların teknoloji kullanımına uygun olmadığını, hizmet içi eğitim seminerlerini yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Bunlarla ilgili olarak fen bilimleri öğretmenlerine bilgi teknolojileri kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik kurum tarafından hizmet-içi eğitim imkânı sunulabilir.
The purpose of this study is to analyze status of information technology use by science teachers for physics subjects and the reasons not to issue it. Case study method was employed to conduct the study. Questionnaire and semi-structured interview methods were also used in the study. The study sample consists of 138 science teachers working in middle schools in Van province. T-test, frequency, percentage, and mean calculations were used to analyze quantitative data. Qualitative data were analyzed via descriptive and content analysis methods. It was seen that when female teachers use technology in the class, they experience more difficulty than male teachers in lecturing the subjects neatly and they need more help to use digital materials in their classes. In addition, science teachers stated that school managements do not provide substantial support for technology use, it takes time to integrate technology to their classes, classes are not suitable for technology use, and in-service trainings are not effective enough. In-service training provided by the institutions can be offered to science teachers in relation to the use of information technologies to improve the relevant knowledge and skills.
Description: Bu çalışma, birinci yazarın yüksek lisans tezinden oluşturulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/387159
http://hdl.handle.net/11452/12930
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_4.pdf445.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons