Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12928
Title: Üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Other Titles: Examining the need for social approval in terms of different variables
Authors: Karaşar, Burcu
Öğülmüş, Selahiddin
Keywords: Sosyal onay ihtiyacı
Benlik kurguları
Sosyal kaygı
Mükemmeliyetçilik
Need for social approval
Self construals
Social anxiety
Perfectionism
Issue Date: 26-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaşar, B. ve Öğülmüş S. (2016). “Üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29(2), 469-495.
Abstract: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacıyla, benlik kurguları, mükemmeliyetçilik, sosyal kaygı ve mutluluk değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma, 2013-2014 öğretim yılı Güz döneminde Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören 287 (257 kız; 30 erkek) öğrenci üzerinde gerçekleşmiştir. Sosyal onay ihtiyacı değişkeninin yordayıcılarının belirlenmesi için araştırmada Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği, Sosyal Kaygı Ölçeği, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği, İlişkisel-Bireyci-Toplulukçu Benlik Kurguları Ölçeği ve Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada sosyal kaygının, toplulukçu benlik kurgusunun ve kendine yönelik mükemmeliyetçiliğin sosyal onay ihtiyacını yordadığı bulunmuştur. Bu bulguların yanı sıra araştırmada yapılan diğer analizlerde sosyal onay ihtiyacının cinsiyete ve doğum sırasına göre anlamlı bir fark göstermediği bulunmuştur. Sınıf düzeyine göre yapılan analizde anlamlı bir fark bulunmuştur.
In this study, the relationship among the variables of the need for social approval in university students, self-construals, perfectionism, social anxiety, and happiness were examined. This study was conducted with 287 students at Amasya University, School of Health Service at 2013-2014 Fall semester. In the study, Need For Social Approval Scale, Social Anxiety Scale, Multi-dimensional Perfectionism Scale, Communitarian - Relational -Individualistic Self-construals Scale, and Oxford Happiness Scale were used. The findings showed that social anxiety, communitarian self construal and self directed perfectionism significantly predicted need for social approval. The need for social approval does not show a meaningful difference in terms of gender and order of birth. Need for social approval show a meaningful difference in terms of grade levels.
Description: Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş’ün danışmanlığında Burcu Karaşar tarafından hazırlanan “Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Onay İhtiyacının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264357
http://hdl.handle.net/11452/12928
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2016 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_14.pdf330.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons