Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12925
Title: Okul öncesi eğitimi öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri, öğretim elemanları ve uygulama okulu yöneticilerinin öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri
Other Titles: The opinions of preschool preservice teachers, teacher trainess, practice instructors and practice school administrators on teaching practice course
Authors: Uyar, Rabia Özen
Tabak, Dilek
Turan, Nursena
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim Bölümü.
Başal, Handan Asude
Kahraman, Pınar Bağçeli
Keywords: Öğretmenlik uygulaması
Öğretmen adayları
Uygulama öğretmeni
Uygulama öğretim elemanı
Uygulama okul yöneticisi
Preservice teacher
Teacher trainees
University instructor
School administrator
Issue Date: 6-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başal, H.A. vd. (2017). “Okul öncesi eğitimi öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri, öğretim elemanları ve uygulama okulu yöneticilerinin öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşleri”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 389-417.
Abstract: Bu araştırmanın amacı; Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri, öğretim elemanları ve uygulama okulu yöneticilerinin Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden Genel Tarama Modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 64 öğretmen adayı, 8 uygulama öğretim elemanı, 36 uygulama öğretmeni ve 11 okul yöneticisi olmak üzere toplam 121 kişi oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan görüş formları aracılığıyla toplanmıştır. Öğretmen adaylarının uygulama sürecinden beklentilerini, uygulama sürecinde karşılaştıkları sorunları ve uygulamaların zenginleşmesine yönelik önerilerini belirlemek amacıyla üç açık uçlu; uygulama öğretim elemanları, uygulama okulu öğretmenleri ve yöneticilerinin öğretmen adaylarından beklentileri, uygulama sürecinde yaşadıkları sorunlar ve uygulamanın zenginleşmesine yönelik önerilerini belirlemek için yine üç açık uçlu soru bulunmaktadır. Araştırma sonuçları incelendiğinde öğretim elemanları, yönetici, uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecinde sorunlar yaşadıkları ve ÜniversiteMEB işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ettikleri görülmektedir.
The purpose of this study is to identify the views of preservice teacherpreservice teachers studying at the Department of Early Childhood Education, practice instructors, teacher trainees and the practice school administrators on Teaching Practice course. General Screening Model is used from the quantitative research methods. Sample consists of 64 preservice teacherpreservice teachers, 8 practice instructors, 36 teacher trainees, 11 school administrators, 121 people in total. There are three open end questions for preservice teacherpreservice teachers in order to identify their expectations from the practice process, problems they face with and proposals for enriching the practices as well as three questions to identify the expectations of practice instructors, teacher trainees and administrators from preservice teacherpreservice teachers, problems they face with in the practice process and proposals for enriching the practices. When the results of the research is analyzed it can be seen that preservice teacherpreservice teacher, practice instructor, teacher trainees and practice school administrator encounter with some problems in teaching process and prolongation of the practice time and the progress on the cooperation between the University and Ministry of Education ( MEB) are emphasized.
Description: Bu çalışma 4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi’nde sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/387136
http://hdl.handle.net/11452/12925
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_1.pdf423.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons