Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12920
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇığrık, Ersen-
dc.date.accessioned2020-09-28T10:17:35Z-
dc.date.available2020-09-28T10:17:35Z-
dc.date.issued2016-05-10-
dc.identifier.citationÇığrık, E. ve Özkan M. (2016). “Bilim merkezinde yürütülen öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi ve motivasyon düzeyleriyle ilişkisi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29(2), 279-301.tr_TR
dc.identifier.issn2667-6788-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264336-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/12920-
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, Bilim Merkezi’nde yürütülen öğrenme etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına ve motivasyonlarına etkisini belirlemektir. Araştırma 2013- 2014 yıllarında Bursa İli Osmangazi İlçesinde bulunan bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Ön-test son-test kontrol gruplu araştırmaya 5 farklı şubeden 126 (74 kız, 52 erkek) öğrenci katılmıştır. Deney grubu öğrencileri öğrenme etkinliklerini dört hafta bilim merkezinde, kontrol grubu öğrencileri ise okul laboratuarında gerçekleştirmişlerdir. Deney ve kontrol grupları arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek için t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada, eğitim programında bulunan etkinliklerin bilim merkezinde gerçekleştirilmesiyle, öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarının arttığı ve bu farklılığın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı olduğu ayrıca bilim merkezinde etkinlik gerçekleştiren öğrencilerin akademik başarı düzeyiyle motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, fen bilimleri eğitim programının bilim merkezlerinde yürütülen öğrenme faaliyetleriyle etkili bir şekilde desteklenebileceğini, bilim merkezlerinin öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik motivasyonları arttırmakta olduğu ve bunun da öğrencilerin okul içi öğrenmelerine olumlu şekilde yansıtabildiklerini göstermektedir.tr_TR
dc.description.abstractThe purpose of the study was to examine the effect of educational activities in science centers on the motivation and achievement of learning science. The research was carried out in 2013-2014 education-instruction year in an secondary school in Bursa. Totally 126 (74 girls, 52 boys) students 4 different class participated in this study. In the study, controlled the pre-test post-test experimental research model was used. Experimental group students carried out the learning activities related to the light and colors’ unit for four weeks in the science center. In order to test the significance between the groups, the independent sample t test and ANOVA test was used. The data obtained in the study were analysed by computer program SPSS 16. At the end of the study, it was observed that there has been a statistically significant increase at the % 99 level in the science lesson achievement and motivation when the activities in the curriculum were implemented in science centers. This result shows that Science curriculum can be effectively supported by science centers, and it reflects positively on the school learning.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFen eğitimitr_TR
dc.subjectBilim merkezitr_TR
dc.subjectAkademik başarıtr_TR
dc.subjectScience educationen_US
dc.subjectScience centeren_US
dc.subjectScience achievementen_US
dc.titleBilim merkezinde yürütülen öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi ve motivasyon düzeyleriyle ilişkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of science center learning activities on students’ science achievement and relationship with motivation levelen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.startpage279tr_TR
dc.identifier.endpage301tr_TR
dc.identifier.volume29tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
dc.contributor.buuauthorÖzkan, Muhlis-
dc.relation.collaborationSanayitr_TR
Appears in Collections:2016 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_5.pdf317.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons