Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12920
Başlık: Bilim merkezinde yürütülen öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi ve motivasyon düzeyleriyle ilişkisi
Diğer Başlıklar: The effect of science center learning activities on students’ science achievement and relationship with motivation level
Yazarlar: Çığrık, Ersen
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Özkan, Muhlis
Anahtar kelimeler: Fen eğitimi
Bilim merkezi
Akademik başarı
Science education
Science center
Science achievement
Yayın Tarihi: 10-May-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çığrık, E. ve Özkan M. (2016). “Bilim merkezinde yürütülen öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi ve motivasyon düzeyleriyle ilişkisi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29(2), 279-301.
Özet: Çalışmanın amacı, Bilim Merkezi’nde yürütülen öğrenme etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına ve motivasyonlarına etkisini belirlemektir. Araştırma 2013- 2014 yıllarında Bursa İli Osmangazi İlçesinde bulunan bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Ön-test son-test kontrol gruplu araştırmaya 5 farklı şubeden 126 (74 kız, 52 erkek) öğrenci katılmıştır. Deney grubu öğrencileri öğrenme etkinliklerini dört hafta bilim merkezinde, kontrol grubu öğrencileri ise okul laboratuarında gerçekleştirmişlerdir. Deney ve kontrol grupları arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek için t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada, eğitim programında bulunan etkinliklerin bilim merkezinde gerçekleştirilmesiyle, öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarının arttığı ve bu farklılığın gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı olduğu ayrıca bilim merkezinde etkinlik gerçekleştiren öğrencilerin akademik başarı düzeyiyle motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, fen bilimleri eğitim programının bilim merkezlerinde yürütülen öğrenme faaliyetleriyle etkili bir şekilde desteklenebileceğini, bilim merkezlerinin öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik motivasyonları arttırmakta olduğu ve bunun da öğrencilerin okul içi öğrenmelerine olumlu şekilde yansıtabildiklerini göstermektedir.
The purpose of the study was to examine the effect of educational activities in science centers on the motivation and achievement of learning science. The research was carried out in 2013-2014 education-instruction year in an secondary school in Bursa. Totally 126 (74 girls, 52 boys) students 4 different class participated in this study. In the study, controlled the pre-test post-test experimental research model was used. Experimental group students carried out the learning activities related to the light and colors’ unit for four weeks in the science center. In order to test the significance between the groups, the independent sample t test and ANOVA test was used. The data obtained in the study were analysed by computer program SPSS 16. At the end of the study, it was observed that there has been a statistically significant increase at the % 99 level in the science lesson achievement and motivation when the activities in the curriculum were implemented in science centers. This result shows that Science curriculum can be effectively supported by science centers, and it reflects positively on the school learning.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264336
http://hdl.handle.net/11452/12920
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 29 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
29_2_5.pdf317.9 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons