Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12897
Title: Öğretmen adaylarının eğitim amaçlı sosyal ağ ve internet kullanma öz-yeterlik algıları
Other Titles: Perceived self-efficacy of pre-service teachers in using social networks and the internet for educational purposes
Authors: Teke, Aziz
Uludağ Üniversitesi.
Özkılıç, Rüçhan
Keywords: İnternet
Öğretmen adayları
Öz-yeterlik
Sosyal ağ
Internet
Pre-service teachers
Self-efficacy
Social network
Issue Date: 28-Apr-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Teke, A. ve Özkılıç R. (2016). “Öğretmen adaylarının eğitim amaçlı sosyal ağ ve internet kullanma öz-yeterlik algıları”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29(2), 303-323.
Abstract: Temel amacı öğretmen adaylarının eğitim amaçlı sosyal ağ ve İnternet kullanma öz-yeterlik algılarını belirlemek olan bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türkçe, İngilizce, Resim-İş, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 776 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Eğitsel Sosyal Ağ Kullanım Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler araştırmacının kendisi tarafından toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, t-testi, tek yönlü varyans ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmen adaylarının eğitim amaçlı sosyal ağ ve İnternet kullanma öz-yeterlik algılarının cinsiyetleri ve sınıflarına göre farklılık göstermediğini, ancak öğrenim gördükleri bölümlere göre farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının İnternette ve sosyal ağ sitelerinde geçirdikleri zaman ile eğitsel İnternet ve sosyal ağ kullanma özyeterlik algıları arasında düşük düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır.
The basic purpose of this study is to determine the pre-service teachers' perceived self-efficacy in using social networks and the Internet for educational purposes. Descriptive survey model was used in the study. The study has been put into practice with the participation of 776 pre-service teachers studying at Uludağ University Faculty of Education during 2014-2015 academic year. “Educational Internet Use Self-efficacy Scale” and “Educational Social Network Use Selfefficacy Scale” were used as data collection tools. Frequency, percentage, t test, one way analysis of variance and correlation tests were utilized for analysing the data. The findings of the study did not present significant differences between the preservice teachers’ educational Internet and social networking self-efficacy perceptions and their gender and grades. However, there were statistically significant differences between pre-service teachers’ educational Internet and social networking self-efficacy perceptions and the departments they study at. Additionally, a low-level positive and significant correlation was found between the time the pre-service teachers spend on the Internet and social network sites and educational Internet and social networking self-efficacy perceptions.
Description: Uludağ Üniversitesinde Doç. Dr. Rüçhan ÖZKILIÇ danışmanlığında yürütülen, Aziz TEKE tarafından yazılan “Öğretmen Adaylarının Eğitim Amaçlı Sosyal Ağ ve İnternet Kullanma Öz-Yeterlik Algıları” başlıklı tezin verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264337
http://hdl.handle.net/11452/12897
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2016 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_6.pdf305.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons