Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1289
Title: Endometriozise bağlı infertilite nedeni ile yardımla üreme yöntemi kullanılarak elde edilen gebeliklerde farklı endometriozis fenotiplerine göre prognostik faktörler ve erken gebelik sonuçlarının retrospektif analizi
Other Titles: Retrospective analysis of prognostic factors for assisted reproductive technology in women with different endometriosis phenotypes and early pregnancy outcomes
Authors: Uncu, Gürkan
Aslan, Elif Külahçı
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Endometriozis
Endometrioma
Yardımcı üreme teknikleri
İnfertilite
İn vitro fertilizasyon
Endometriosis
Endometrioma
Assisted reproductive technology
Infertility
In vitro fertilization
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, E. K. (2017). Endometriozise bağlı infertilite nedeni ile yardımla üreme yöntemi kullanılarak elde edilen gebeliklerde farklı endometriozis fenotiplerine göre prognostik faktörler ve erken gebelik sonuçlarının retrospektif analizi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada endometriozise bağlı infertilite nedeni ile yardımcı üreme teknikleri kullanılan hastalarda gebeliği etkileyen prognostik faktörleri ve hastaların endometriozis fenotipine göre gebelik sonuçlarını araştırmayı planladık. Retrospektif olarak hasta dosyalarını inceleyerek yapılan bu çalışmaya toplam 156 hasta dahil edildi ve toplam 222 ICSI (intrasitoplazmik sperm injeksiyonu) siklusu incelendi. Hastalar yüzeyel endometriozis (YE), derin infiltratif endometriozis (DE) ve ovaryan endometrioma (OE) grubu olarak üç ana gruba ayrıldı. Her grubun demografik verileri, tedavi parametreleri, embriyoloji parametreleri ve gebelik sonuçları karşılaştırılıp fenotipe göre farklılık gösteren parametreler saptandı. Bulgularda tüm hastaların transfer başına kimyasal gebelik oranı 66/165(%40), canlı doğum oranı 40/165(%24.6) olarak saptandı. Üç ana grup karşılaştırıldığında demografik verilerde YE grubunda infertilite süresi daha fazla saptandı. Anti müllerian hormon (AMH) ve antral follikül sayımı (AFC) gruplar arasında DE grubunda diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı düşüş gösterdi. (Sırasıyla; AMH için 2.9 ng/ml, 0.98 ng/ml, 2.23 ng/ml p<0.01 ve AFC için 11.3, 5.5, 7.2 p<0.01) Gebelik sonuçları arasında üç grup için sonuçlar benzerdi. Primer sonuç olarak endometriozisin gebeliğe yönelik prognostik faktörleri incelendiğinde gebe kalan kadınların ortalama yaşlarının gebe kalamayan gruba göre anlamlı şekilde daha düşük (30.7 + 4.3 ve 32.2 + 4.3 p:0.03) ve ortalama antral follikül sayılarının ise daha fazla (8.8 + 4.2 ve 7.2 + 4 p:0.01)olduğu gözlendi. Sonuç olarak; endometriozis hastalığında fenotipin canlı doğum oranlarına etkisi olmamakla birlikte, ileri yaş ve düşük over rezervi ve laparatomi ile cerrahi endometriozis hastalarında başarıyı olumsuz etkileyen faktörler olarak saptanmıştır. Bu hastalarda elde edilen iyi kalite embriyo varlığında endometriozis fenotipi ve adenomyozis varlığı canlı doğum oranlarını etkilememektedir.
We aimed to compare the results of assisted reproductive technology (ART) outcomes of women with endometriosis related infertility and determine the prognostic factors. Electronic database was screened and totally 156 patients with endometriosis were enrolled in the study. 222 ICSI(intra cytoplasmic sperm injection) cycles were analyzed. Cycles were divided three main subgroups; superficial, deep infiltrating and endometrioma. Demographic data, embryology parameters and pregnancy outcomes were compared in each group. As the primary result prognostic factors were defined. Overall pregnancy rate per transfer was 66/165(%40) and overall livebirth rate was 40/165(%24.5). Duration of infertility was statically longer in superficial group. AMH(anti-mullerian hormone) and AFC (antral follicle count) were statically lower in deep endometriosis group (Respectively; AMH 2.9 ng/ml, 0.98 ng/ml, 2.23 ng/ml p<0.01 and AFC 11.3, 5.5, 7.2 p<0.01) The endometriosis phenotype had no impact on assisted reproductive technology outcomes. Results were similar in each group. As the primary result, prognostic factors of endometriosis in assisted reproductive technology were analyzed. The results were compared between pregnancy (+) and pregnancy (-) groups. Mean AFC was found higher (8.8 + 4.2 vs 7.2 + 4 p:0.01) and mean women age was found lower (30.7 + 4.3 vs 32.2 + 4.3 p:0.03) in pregnancy (+) group. In conclusion it's probable to say that, the endometriosis phenotype seems to have no impact on assisted reproductive technology results. Age and AFC has prognostic value in women with endometriosis. If a good quality embryo could be reproduced, phenotype of endometriosis and existence of adenomyosis have no impact on live birth rates.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1289
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471477.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons