Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1287
Title: Adli yaş tayininin üç boyutlu cone beam bilgisayarlı tomografide diş pulpa kavitesi ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of forensic age estimation with dental pulp cavity at the three-dimensional cone beam computed tomography
Authors: Fedakar, Recep
Bayraktar, Eser
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Adli tıp
Yaş tayini
Diş
Cone beam bilgisayarlı tomografi
Forensic medicine
Age estimation
Tooth
Cone beam computed tomography
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayraktar, R. (2017). Adli yaş tayininin üç boyutlu cone beam bilgisayarlı tomografide diş pulpa kavitesi ile değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Yaş tespiti kavramı medeni hakların sağlanmasında ve suçların önlenmesinde önemli yer tutmaktadır. Yetişkinlerin diş yaşı, diş dokularını etkileyen ilerleyici fizyolojik ve dejeneratif sürecin analizi ile tahmin edilebilmektedir. Bu pilot çalışmamızda, sekonder dentin birikimi sonucu pulpa daralmasına bağlı olarak, Özel Burtom Görüntüleme Merkezi Esentepe Şubesine başvuran ve yaşları 10 ile 70 yaş arasında değişen yetişkinlerin 299 üst sol merkez kesici ve 282 üst sol kanin dişlere ait Cone Beam (Konik Işın Hüzmeli) Bilgisayarlı Tomografi (CBCT) görüntüleri analiz edilerek yaşlarının tahmini için yöntemin doğruluğunun değerlendirmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, dişin farklı kısımlarının geometrik olarak ortalamasıyla diş hacim ölçümünü basitleştirmek için tasarlanmıştır. Kök ve pulpa eliptik tabanlı koniler haline, kuron eliptik tabanlı kesik koni haline getirilmiş ve bu hacimler hesaplanmıştır. Pulpa hacmi ile sert doku hacminin birbirine oranı çalışma için kabul edilmiştir. Bu oran ile yaş arasındaki ilişki incelendiğinde, erkeklerde ve kadınlarda kanin diş için anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05), kesici dişlerde erkek ve kadınlar için anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.001). Regresyon analizi sonucunda sol üst merkez dişler için Yaş=-50.610-25.877*LnPHr şeklinde bir model elde edilmiştir. 20 ve 59 yaş arasındaki kesitin yaş tahmininde en yüksek doğruluğu gösterdiği saptanmıştır. Toplam çalışma süresinin 15 dakikadan az olduğu saptanmıştır. Gözlemciler arası anlaşma (ICC 0,99), yöntemin oldukça tekrarlanabilir olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, çalışmamız, pulpa odasının daralmasının erişkin yaşını tahmin etmek için güvenilir bir parametre ve CBCT ile ölçülen sol üst merkez kesici diş hacimlerinin geometrik ortalamasına dayalı yöntemin doğru ve hızlı sonuç verdiğini, kolay uygulanabilir yöntem olduğunu göstermektedir.
The concept of age determination is important both in the regulation of civil law and criminal behaviour. Dental age of adults can be estimated by analysis of the progressive physiological and degenerative process that affects dental tissues. In this pilot study, it is aimed to evaluate the validity of a method by analyzing the Cone Beam Computerized Tomography images of 299 upper left central insicors and 282 upper left cannines for estimating age of adults who applied to the Burtom Imaging Center Esentepe Branch and aged between 10 and 70 years due to the narrowing of the pulp chamber caused by secondary dentin deposition. This research was designed to simplify dental volume measurement through geometric approximation of the different parts of the tooth. The root and the pulp were assimilated to elliptical based cones and the crown to an elliptical based truncated cone and these volumes were calculated. The ratio between the pulp volume and volume of the hard tissues was assumed. When the relationship between this ratio and age was examined, significant relationship was found between men and women for insicors (p <0.001), but not for cannines (p> 0.05). As a result of the regression analysis, a model of Age=-50.610-25.877*LnPHr for the upper left central teeth was obtained. The age cohorts between 20 to 59 years showed the highest accuracy in age prediction. The good inter-examiner agreement (ICC 0.99) demonstrates that the method is highly reproducible. In conclusion, our study shows that the narrowing of the pulp chamber is a reliable parameter for estimating the age of adults and the method based on geometric approximation of left upper central incisor volumes measured by CBCT is accurate and quick, and is an easily applicable method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1287
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471475.pdf2.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons