Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1285
Title: Edmund Burke: Yüce, etik ve devrim
Other Titles: Edmund Burke: Sublime, ethics and revolution
Authors: Güngörmez, Bengül
Şenses, Mihriban
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Yüce
Muhayyile
Etik
Devrim
Fransız devrimi
Tarihsicilik
Jakobenizm
Demokrasi
Sublime
Imagination
Ethics
Revolution
French revolution
Historicism
Jacobenism
Democracy
Issue Date: 25-Apr-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şenses, M. (2018). Edmund Burke: Yüce, etik ve devrim. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Elinizdeki metinde İrlanda kökenli İngiliz devlet adamı ve "sosyal filozof" Edmund Burke'ün epistemolojisinden, ahlak ve siyaset felsefesinden hareketle "Yüce", "etik" ve "devrim" kavramlarını tartışmaya açıyorum. "Giriş"te incelememi, onun metodlarını, muhafazakarlığa ve Burke'ün farklı ideolojik, entelektüel çevrelerce nasıl tanımlandığına ya da değerlendirildiğine ilişkin bazı mülahazaları ve çalışmamın tez(ler)ini ya da argümanlarını takdim ettim. Birinci bölümde ("Edmund Burke: 'Sosyal Filozof" ve Politikacı") Burke'ün hayatını, entelektüel ilgilerini, politik hayatını özetledim ve Burke'ü arafta bir Aydınlanma ve devrim düşünürü olarak ele aldım. İkinci bölümde ("Yüce, Muhayyile ve Etik") Burke'ün estetik ve epistemoloji hakkındaki görüşlerinden hareketle bir etik tartışması yürüttüm ve onun Fransız Devrimi eleştirisinin etik bir eleştiri olduğunu savundum. Üçüncü bölümde ise Burke'ün devrim eleştirisinden hareketle ve "İnayet", "tarihsicilik", "ilerleme", "ütopya", "insan hakları", "totalitarizm" kavramlarını devreye sokarak bir "devrim", "jakobenizm" ve "demokrasi" eleştirisi sunmaya çalıştım. Bu çalışmada genel olarak ileri sürdüğüm iddialar ya da argümanlar şunlardır: Burke'ün yüceye ve muhayyileye vurgusu etik'e vurgudur. Fransız Devrimi yücenin, ahlaki muhayyilenin ve etik'in yıkımıdır. Devrim fikri "ilerleme" tahkiyesinden, "tarihsicilik"ten, "hümanizm"den mülhem, jakobenizm ve fanatizmle malul bir illüzyondur. Burke'ün devrim ve jakobenizm kritiği totalitarizm eleştirisine öncülük etmiştir.
I open the discussion of the concepts of "Sublime", "Ethics" and "Revolution" in the context of the epistemology, ethics and political philosophy of the Irish-British statesman and "social philosopher" Edmund Burke .I introduced my examination, its methods and some of the considerations about conservatism and how different ideological, intellectual circles identified and evaluated Burke and thesis and arguments of my study in the "introduction" chapter.In the first chapter (" Edmund Burke:" Social Philosopher and Politician ") I summarized Burke's life, his intellectual interests, his political life, and I considered Burke as a thinker of the Enlightenment and Revolution in "Aaraf"/Purgatory.In the second chapter ("Sublime, Imagination and Ethics") I carried out an ethical debate on Burke's views on aesthetics and epistemology, and I argued that his critique of the French Revolution was an ethical critique.In the third chapter I tried to present the criticism of "revolution", "jacobenism" and "democracy" with reference to Burke's criticism of revolution and by calling out the concepts of "Grace", "historicism", "progress", "utopia", "human rights" and "totalitarianism". The arguments that I generally suggest in this work are: Burke's emphasis on sublime and imagination is emphasis on ethics.The French Revolution is the destruction of the sublime, moral imagination and ethics .The idea of a revolution is an illusion ill-fated with fanaticism and jacobenism which got inspired of "progression" narrative, historicisim", "humanism".Burke's criticism of revolution and jacobenism pioneered the critique of totalitarianism.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1285
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503720.pdf4.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons