Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12816
Title: Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersinin öğretim üyelerinin görüşlerine göre incelenmesi
Other Titles: Investigation of research methods course in social sciences according to the views of the faculty members
Authors: Karadağ, Engin
Danişman, Şahin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü.
0000-0002-0731-6505
Tosuntaş, Şule Betül
Keywords: Sosyal bilimler
Social sciences
Bilimsel araştırma
Araştırma yöntemleri
Araştırma yöntemleri dersi
Lisansüstü eğitim
Scientific research
Research methods
Research methodology course
Postgraduate education
Issue Date: 10-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tosuntaş, Ş. B. vd. (2020). "Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersinin öğretim üyelerinin görüşlerine göre incelenmesi". International Journal of Social Inquiry, 13(1), 357-382.
Abstract: Bu çalışmanın amacı sosyal bilimler alanında lisansüstü düzeyde verilen Araştırma Yöntemleri dersinin öğretim üyelerinin görüşlerine göre incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme yoluyla seçilen sosyal bilimler alanında çalışan yüksek lisans veya doktora seviyesinde araştırma yöntemleri dersi yürüten 7 öğretim üyesi oluşturmuştur. Çalışmanın verileri literatür taraması sonunda oluşturulan 12 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Öğretim programı, öğrenci, öğretim üyesi ve kaynaklar şeklinde 4 tema altında öğretim üyelerinin görüşlerine yer verilmiştir. Bulgulara göre öğretim programı açısından en çok üzerinde durulan nokta, Türkçe kaynakların yetersiz olmasıdır. Ders süresince en zor anlaşılan konunun örnekleme yöntemleri olduğu ifade edilmiştir. En önemli sorun olarak öğrencilerin ve öğretim üyelerinin zaman yetersizliği nedeniyle derse yeterince hazırlık yapmadan katılmaları olarak görülmektedir. Araştırma yöntemleri dersinin verimli olabilmesi için gerçek bir araştırma sürecinin yürütüldüğü bir uygulama yapılması gerekliliği ifade edilerek ders saatlerinin az olduğu vurgulanmıştır. Bu doğrultuda lisansüstü düzeyde araştırma yöntemleri dersine yönelik uygulamalı bir öğretim tasarımı yapılması ve dersin verimli olabilmesi için kaynakların etkin kullanılması yerinde olacaktır.
The purpose of this study is to investigate the Research Methods course which is taught at the postgraduate level in the field of social sciences according to the views of the faculty members. The case study, which is one of the qualitative research designs, was used in this study. The sample of the study consisted of 7 faculty members teaching at the master or doctorate level research methods courses in the social sciences chosen through maximum diversity and criterion sampling. Data of the study was collected by a semistructured interview form consisting of 12 questions. The views of the faculty members were presented under four themes as curriculum, students, faculty members, resources. According to the findings, the most emphasized point is insufficient Turkish resources in the respect of curriculum. During the course, it was stated that the most difficult subject is sampling methods. The most important problem is that students and faculty attend the course without sufficient preparation due to lack of time. In order to be effective in the research methods course, it is emphasized that a real research process should be carried out and but the weekly course hours are low. In this direction, it would be appropriate to design an applied instructional design for the research methods course at the postgraduate level and to use resources effectively for the course to be productive.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1130474
http://hdl.handle.net/11452/12816
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2020 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_13.pdf325.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons